OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Vid ombildningar inom EU och EES kan det i vissa fall finnas rätt till avdrag och fiktiv avräkning för beräknad utländsk skatt på överförda tillgångar.

Det köpande företaget finns inom EES

Om tillgångar samt skulder och förpliktelser förs över från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag som hör hemma i en annan stat inom EES, och det köpande företaget inte är skattskyldigt i Sverige för sådan verksamhet som det säljande företaget beskattades för i Sverige, uppfylls inte villkoret om skattskyldighet för det köpande företaget (38 kap. 7 § IL). Det innebär att ombildningen inte är en sådan verksamhetsavyttring som kan bli undantagen från omedelbar beskattning.

Säljande företag kan i sådana fall ha rätt till avdrag och fiktiv avräkning för beräknad utländsk skatt, om ombildningen i övrigt uppfyller förutsättningarna att vara en verksamhetsavyttring (38 kap. 19 § IL och 37 kap. 30 § IL). Läs mer på sidan Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission.

Säljaren är inte en utländsk juridisk person enligt inkomstskattelagen

Den som är delägare i en utländsk association och som beskattas på grund av en ombildning som hade varit en verksamhetsavyttring om säljaren hade varit en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL, kan medges avdrag och fiktiv avräkning för sådan skatt som associationen hade betalat i den stat där associationen hör hemma om inte denna stat tillämpat regler om uppskjuten beskattning enligt fusionsdirektivet (38 kap. 20 § IL). Det gäller under förutsättning att säljaren är en association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU. Säljaren ska även bedriva verksamhet i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL, samt vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Motsvarande regler om avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt när Överlåtaren är en utländsk association inom EU som inte är en utländsk juridisk person finns även vid fusioner, fissioner och partiella fissioner.

Anskaffningsvärdet för mottagna andelar när köparen inte är skattskyldig i Sverige

När reglerna i 38 kap. IL om skattemässig kontinuitet och anskaffningsutgift för mottagna andelar inte blir tillämpliga eftersom köparen av näringsverksamheten eller verksamhetsgrenen inte är skattskyldig i Sverige, kommer transaktionen att följa allmänna regler för byten. Säljarens mottagna andelar anses därmed anskaffade för ett belopp som motsvarar den avyttrade verksamhetens marknadsvärde (RÅ 2002 ref. 101).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 101 [1]

Lagar & förordningar