OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

När köparen är ett företag inom EU

Om tillgångar samt skulder och förpliktelser genom en verksamhetsavyttring förs över från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag som hör hemma i en annan EU-stat, och där mottagaren inte är skattskyldig i Sverige, uppfylls inte villkoret om skattskyldighet för mottagaren (38 kap. 7 § IL).Detta innebär att ombildningen inte är undantagen från omedelbar beskattning.

Säljande företag har i sådana fall, om ombildningen utgör en verksamhetsavyttring enligt 38 kap. 2 § IL, rätt till fiktiv avräkning och avdrag för beräknad utländsk skatt (38 kap. 19 § IL, 37 kap. 30 § IL). Detta gäller till den del tillgångarna samt skulderna och förpliktelserna är knutna till en sådan plats som enligt ett skatteavtal med Sverige utgör ett fast driftställe.

Om inget skatteavtal finns tillämpas ändå reglerna om fiktiv avräkning eller fiktivt avdrag på tillgångar och skulder, under förutsättning att dessa är knuta till vad som skulle ha varit ett fast driftställe om 2 kap. 29 § IL hade tillämpats i den andra staten. Bakgrunden till bestämmelserna om fiktiv avräkning kommenteras i Avdrag och fiktiv avräkning vid fusion inom EG.

När köparen finns i en stat som inte är medlem i EU men medlem i EES

Om tillgångarna och skulderna är knutna till ett fast driftställe i en stat som omfattas av EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men inte är medlem i EU, gäller inte reglerna om fiktiv avräkning och fiktivt avdrag. Om beskattning skulle ske i ett sådant fall skulle det kunna anses strida mot etableringsfriheten i EES-avtalet och därmed mot fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) (jfr RÅ 2010 ref. 92, RÅ 2008 ref. 30 samt Avdrag och fiktiv avräkning vid fusion inom EG).

När säljaren inte är en utländsk juridisk person enligt inkomstskattelagen

En delägare i en utländsk association som beskattas på grund av en ombildning som hade varit en verksamhetsavyttring om överlåtaren hade varit en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL, kan medges avdrag och fiktiv avräkning för sådan skatt som associationen hade betalat i den stat där associationen hör hemma om inte denna stat tillämpat regler om uppskjuten beskattning enligt fusionsdirektivet (38 kap. 20 § IL). Detta gäller under förutsättning att överlåtaren är en association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU. Överlåtaren ska även bedriva verksamhet i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL, samt vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Anskaffningsvärdet för mottagna andelar

När en verksamhetsavyttring sker till en förvärvare som inte är skattskyldig i Sverige tillämpas inte reglerna som avser skattemässig kontinuitet och anskaffningsutgift för mottagna andelar (38 kap. IL). Detta innebär att transaktionen följer allmänna regler för byten, och att andelarna därmed anses anskaffade för ett belopp som motsvarar den avyttrade verksamhetens marknadsvärde (RÅ 2002 ref. 101).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 101 [1]
  • RÅ 2008 ref. 30 [1]
  • RÅ 2010 ref. 92 [1]

Lagar & förordningar