OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Inkomst från second hand-verksamhet kan under vissa förutsättningar undantas från beskattning.

Undantag från inkomstbeskattning

All inkomst i en självständig näringsverksamhet är, enligt 7 kap. 3 § IL, undantagen från beskattning om inkomsten till huvudsaklig del kommer från

  1. verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål
  2. verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom främjandet av sådana ändamål som avses i 7 kap. 4 § IL (rättighetsupplåtelse)
  3. verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete (second hand)
  4. verksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen (2018:1138), (viss spelverksamhet)
  5. verksamhet som inte avses i c eller d och som av hävd har använts som finansieringskälla för ideellt arbete (hävdvunna finansieringskällor)
  • verksamhet som består av en kombination av verksamheter som avses i a, b, c och e.

Här benämns sådana verksamheter för kvalificerade näringsinkomster.

Om mindre än en huvudsaklig del av verksamheten har sådan karaktär, är all inkomst i den självständiga näringsverksamheten eller den särskilda förvaltningsenheten skattepliktig.

Förutsättningar för second hand

Av bestämmelsen framgår att second hand omfattar handel med skänkta varor (7 kap. 3 § IL). Det ställs inte något krav på att de skänkta varorna ska vara begagnade. Varorna får genomgå viss bearbetning innan de säljs, t.ex. rengöring, reparation och omarbetning (prop. 2015/16:1, del 1a, s. 254-260 och 348).

Inkomsten från verksamheten ska användas för att finansiera ideellt arbete (7 kap. 3 § IL).

De krav som tidigare ställdes på ideella arbetsinsatser och begränsade öppettider då second hand omfattades av reglerna om hävdvunna finansieringskällor gäller inte (jfr Skatteverkets ställningstagande Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund). Det finns inte heller något krav på att second hand-verksamhet ska främja återvinning eller återanvändning (prop. 2015/16:1, del 1a, s. 254-260 och 348).

Av förarbetena framgår att det funnits farhågor för att de nya reglerna om second hand och reglerna om hävdvunna finansieringskällor skulle påverka varandra. Second hand kom därför att regleras i en separat strecksats som endast omfattar handel med skänkta varor (prop. 2015/16:1, del 1a, s. 254-260) och 348). Om annan verksamhet ingår i samma självständiga näringsverksamhet som second hand, får bedömningen av om verksamheten kvalificerar för skattefrihet avgöras med ledning av en huvudsaklighetsbedömning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Spellag (2018:1138) [1]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1] [2]

Ställningstaganden

  • Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund [1]