OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Inkomst från second hand-verksamhet kan under vissa förutsättningar undantas från beskattning.

Undantag från inkomstbeskattning

All inkomst i en självständig second hand-näringsverksamhet är undantagen från beskattning om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som avser handel med skänkta varor och som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete (second hand), som avser annat än försäljning av skänkta varor och som av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete eller har naturlig anknytning till föreningens ändamål eller en kombination av sådana inkomster (7 kap. 3 § IL). Om mindre än huvudsaklig del av verksamheten har skattefri karaktär är all inkomst i den självständiga näringsverksamheten skattepliktig.

Förutsättningar för second hand

Av bestämmelsen framgår att second hand omfattar handel med skänkta varor (7 kap. 3 § IL). Det ställs inte något krav på att de skänkta varorna ska vara begagnade. Varorna får genomgå viss bearbetning innan de säljs, t.ex. rengöring, reparation och omarbetning (prop. 2015/16:1, del 1a, s. 254-260 och 348).

Inkomsten från verksamheten ska användas för att finansiera ideellt arbete (7 kap. 3 § IL).

De krav som tidigare ställdes på ideella arbetsinsatser och begränsade öppettider då second hand omfattades ava reglerna om hävdvunna finansieringskällor gäller inte (jfr Skatteverkets ställningstagande Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund).Det finns inte heller något krav på att second hand-verksamhet ska främja återvinning eller återanvändning. (Prop. 2015/16:1, del 1a, s. 254-260 och 348).

Av förarbetena framgår att det funnits farhågor för att de nya reglerna om second hand och reglerna om hävdvunna finansieringskällor skulle påverka varandra. Second hand kom därför att regleras i en separat strecksats som endast omfattar handel med skänkta varor (prop. 2015/16:1, del 1a, s. 254-260) och 348). Om annan verksamhet ingår i samma självständiga näringsverksamhet som second hand, får bedömningen av om verksamheten kvalificerar för skattefrihet avgöras med ledning av en huvudsaklighetsbedömning enligt ovan.

För närmare information, se Huvudsaklighetsbedömning, Hävdvunna finansieringskällor, Naturlig anknytning och Självständig näringsverksamhet.

Nya regler fr.o.m. 2016

Den nya bestämmelsen om second hand tillämpas för första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015 (övp. 2 till SFS 2015:775). Räkenskapsår som påbörjats före utgången av 2015 ska således beskattas enligt äldre regler även om räkenskapsåret avslutas först 2016. Sådan verksamhet kan eventuellt undantas från beskattning enligt reglerna om hävdvunna finansieringskällor, se årsutgåva 2015 om Hävdvunna finansieringskällor.

Beskattningsutträde p.g.a. de nya reglerna?

Om en skattepliktig second hand-verksamhet på grund av de nya reglerna eller av annan orsak blir undantagen från inkomstbeskattning, omfattas tillgångarna i verksamheten av ett s.k. beskattningsutträde. I sådant fall ska värdet av de tillgångar som omfattas av beskattningsutträdet uttagsbeskattas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1] [2]

Ställningstaganden

  • Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund [1]