OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2022.

EU:s regler om statligt stöd innebär ett krav på medlemsstaterna att bl.a. offentliggöra information om varje individuellt stöd som uppgår till visst belopp.

Sekretess för ärenden om statligt stöd

Ärenden om statligt stöd handläggs inom beskattningsverksamheten. Statligt stöd erhålls antingen genom avdrag i deklarationen eller genom ansökan om återbetalning av skatt. Uppgifter om avdrag i deklarationen och ärenden om återbetalning av skatt är sekretessbelagda med absolut sekretess (27 kap. 1–2 §§ OSL). Absolut sekretess innebär att sekretess gäller oavsett om någon lider skada eller men vid ett utlämnande.

De vanligaste skattebesluten är inte sekretessbelagda (27 kap. 6 § OSL). Av ett beslut om skatt framgår inte att ett statligt stöd har beviljats. Uppgiften om avdraget är sekretessbelagd även efter att beslut om skatt har fattats. Beslut om återbetalning av skatt är inte sekretessbelagda (27 kap. 2 § OSL). Av besluten framgår bl.a. det belopp som återbetalas och det skatteslag det är frågan om. Dessa uppgifter om beviljat stöd är alltså offentliga.

Offentliggörande av uppgifter om statligt stöd

Skatteverket är skyldigt att såsom stödgivande myndighet offentliggöra vissa uppgifter på Europeiska kommissionens webbplats (12 a § i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler).

Skyldigheten att offentliggöra uppgifter gäller för varje individuellt statligt stöd som totalt överstiger 500 000 euro per år för GBER alternativt 30 000 euro för FIBER.

Det innebär att uppgifter om individuella stödmottagare kommer att offentliggöras på webbplatsen. Dessa uppgifter är

  1. Stödmottagarens namn och referens (organisationsnummer).
  2. Typ av företag (små eller medelstora respektive stora).
  3. Region där stödmottagaren är belägen, på NUTS 2-nivå.
  4. Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå.
  5. Stödbeloppets storlek per stödmottagare, redovisat i beloppsintervall.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler [1]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2] [3]