OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Den som har anknytning till ett gårdsnamn kan ansöka om att få bära det före eller efter förnamnet.

Vad menas med gårdsnamn?

Med gårdsnamn menas ett namn som anger vilken gård den som bär namnet kommer från eller har anknytning till inom Sverige. Gårdsnamn används fortfarande på vissa platser i landet och har en gammal tradition. Exempel på gårdsnamn är Busk, Nygårds, Klockar, Soldat, Tysk och Täpp.

Ett gårdsnamn är inte ett förnamn utan ett personnamn av särskilt slag. I praktiken uppfattas emellertid ett gårdsnamn ofta som ett förnamn och kan behandlas som ett sådant i olika sammanhang i samhället.

En ansökan om förvärv eller ändring av gårdsnamn är avgiftsfri.

Krav för att få förvärva ett gårdsnamn

Bestämmelser om förvärv och ändring av gårdsnamn finns i 29 § PNL och omfattar gårdsnamn som används eller har använts enligt gammal sedvänja i Sverige. Det är inte möjligt att förvärva ett nyskapat gårdsnamn.

Den som ansöker om att bära ett gårdsnamn måste visa att hen har anknytning till namnet genom släktskap eller äktenskap. Bestämmelsen om gårdsnamn blir främst aktuell för barn till föräldrar som använder ett gårdsnamn och för den som gifter sig med en person som använder ett gårdsnamn. Att en person flyttar till eller bor på en gård som tidigare har gett upphov till ett gårdsnamn innebär inte att personen har rätt att förvärva namnet.

Ett gårdsnamn kan bara bäras före eller efter personens förnamn. Gårdsnamnet kan inte placeras mellan två förnamn.

Jämfört med den tidigare bestämmelsen om gårdsnamn i 1982 års namnlag har möjligheten att förvärva gårdsnamn utvidgats. Enligt personnamnlagen är det numera möjligt att förvärva ett gårdsnamn som tidigare har varit i bruk i släkten, även om det inte längre används som gårdsnamn (prop. 2015/16:180 s. 68).

Ett gårdsnamn kan tas bort

Den som har ett gårdsnamn registrerat i folkbokföringen kan genom ansökan till Skatteverket ta bort namnet eller ändra ordningen i namnföljden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1]