OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Föräldrar kan själva avtala om vårdnaden för ett barn. Ett vårdnadsavtal som har godkänts av socialnämnden har samma rättsverkan som en vårdnadsdom från domstol.

Vårdnadsavtal

Föräldrar till ett barn kan avtala om att en av dem eller båda ska vara vårdnadshavare för barnet. Även föräldrar som är gifta med varandra kan ingå avtal om vårdnad för sina gemensamma barn. För att ett vårdnadsavtal ska vara giltigt ska följande förutsättningar vara uppfyllda (6 kap. 6 § FB):

  • Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna.
  • Avtalet måste vara godkänt av socialnämnden.

Avtalet kan innebära att en tidigare ensam vårdnad ändras till att bli gemensam. Avtalet kan också innebära att en tidigare gemensam vårdnad upplöses och att en av föräldrarna blir ensam vårdnadshavare. Det har inte någon betydelse hur den tidigare vårdnaden har uppkommit. Om exempelvis en av föräldrarna sedan tidigare är ensam vårdnadshavare genom dom har föräldrarna möjlighet att ändra detta genom att träffa avtal om gemensam vårdnad. Omvänt kan vårdnad enligt avtal senare ändras genom en dom eller genom ett nytt vårdnadsavtal.

Socialnämndens beslut att godkänna ett vårdnadsavtal kan inte överklagas (6 kap. 17 a § fjärde stycket FB). Ett beslut att godkänna ett vårdnadsavtal är ett sådant beslut som utgör hinder mot att föräldrarna senare gör gör en anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket (6 kap. 4 § andra stycket och 6 § FB).

Tidsbegränsade avtal

Ett vårdnadsavtal kan vara tidsbegränsat. Föräldrarna kan till exempel komma överens om att avtalet ska gälla interimistiskt, d.v.s. tillfälligt och under en begränsad tid. Det kan exempelvis röra sig om att avtalet ska vara giltigt tills dess domstol fattar ett beslut i vårdnadsfrågan eller föräldrarna träffar ett nytt vårdnadsavtal. Det finns även viss möjlighet för föräldrarna att sluta ett vårdnadsavtal som endast gäller fram till ett visst bestämt datum. Den här typen av avtal anses generellt vara mindre lämpliga men kan i undantagsfall godkännas av socialnämnden. Om ett vårdnadsavtal som gäller för en viss tid löper ut utan att vårdnaden har reglerats i ett nytt avtal eller genom ett domstolsbeslut, återgår vårdnaden automatiskt till vad som gällde innan avtalet slöts.

Registrering av vårdnadsavtal i folkbokföringen

När socialnämnden har godkänt ett avtal om vårdnad ska nämnden redan samma dag skicka en underrättelse om detta till Skatteverket (6 kap. 17 b § första punkten FB). Skatteverket registrerar det som avtalats om vårdnaden i folkbokföringen.

Ett vårdnadsavtal gäller normalt från och med dagen för socialnämndens godkännande. Om föräldrarna har avtalat om att vårdnaden ska gälla från och med ett senare datum ska Skatteverket registrera vårdnaden från och med det avtalade datumet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar