OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Föräldrar som inte är gifta med varandra vid barnets födelse kan få gemensam vårdnad genom att anmäla gemensam vårdnad till socialnämnden eller direkt till Skatteverket.

Anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden

Barnets föräldrar kan göra en anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden i samband med att de bekräftar

Anmälan ska vara skriftlig och måste göras av båda föräldrarna.

När socialnämnden har godkänt en faderskaps-, moderskaps eller föräldraskapsbekräftelse skickar nämnden anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket för prövning och registrering.

En anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden i samband med bekräftelse gäller från och med den dag då Skatteverket beslutar att registrera vårdnaden i folkbokföringen (6 kap. 4 § andra stycket 1 FB).

En anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden förutsätter att barnet är folkbokfört i Sverige (6 kap. 4 § andra stycket FB). Det finns inte något krav på att barnet och föräldrarna måste ha svenskt medborgarskap. Om barnet inte är folkbokfört ska Skatteverket avslå anmälan om gemensam vårdnad.

Läs mer om registrering av vårdnad vid inflyttning från utlandet.

Om faderskapet har hävts och barnet har fått en ny far genom bekräftelse, finns det inte något tidigare meddelat beslut som bestämmer vårdnaden mellan barnets mor och nya far. Om föräldrarna i samband med bekräftelsen av faderskapet anmäler om gemensam vårdnad kan Skatteverket godta en sådan anmälan. Detta gäller alltså oavsett om vårdnaden mellan barnets mor och barnets tidigare far fastställdes genom anmälan, avtal eller dom.

Anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket

Föräldrar som inte har gjort någon anmälan till socialnämnden kan i stället anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Det får då inte finnas något tidigare meddelat beslut om vårdnad genom anmälan, avtal, dom eller beslut (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB). Detta gäller både beslut meddelade i Sverige och beslut i ett annat land vars vårdnadsavgöranden erkänns här.

Anmälan ska vara skriftlig, undertecknad av båda föräldrarna och faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB måste vara fastställt.

En anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket gäller från och med den dag Skatteverket registrerar vårdnaden i folkbokföringen (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB och 6 kap. 16 § FB).

Barnet måste vara folkbokfört i Sverige (6 kap. 4 § andra stycket FB). Det finns inte något krav på att barnet och föräldrarna måste ha svenskt medborgarskap. Om barnet inte är folkbokfört ska Skatteverket avslå anmälan om gemensam vårdnad. Om barnet senare folkbokförs i Sverige kan föräldrarna göra en ny anmälan om gemensam vårdnad. Att Skatteverket tidigare har avslagit en anmälan påverkar inte bedömningen av den nya anmälan då vårdnaden aldrig har reglerats genom den tidigare anmälan.

Läs mer om registrering av vårdnad vid inflyttning från utlandet.

Om faderskapet har hävts och barnet har fått en ny far genom bekräftelse, finns det inte något tidigare meddelat beslut som bestämmer vårdnaden mellan barnets mor och nya far. Om föräldrarna skickar en anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i ett sådant fall kan Skatteverket godta anmälan. Detta gäller alltså oavsett om vårdnaden mellan barnets mor och barnets tidigare far fastställdes genom anmälan, avtal eller dom.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar