OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2022.

Sidan listar områden inom mervärdesskatten som påverkas av coronapandemin.

Denna sida uppdateras löpande när det kommer ny information:

2020-05-08 Sidan har tillkommit för att samla coronarelaterad information om mervärdesskatt.

Anstånd med mervärdesskatt

Skatteverket kan med anledning av corona bevilja så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av mervärdesskatt.

Arbete i hemmet leder inte till fast etableringsställe

Arbete i hemmet på grund av coronapandemin leder inte till fast etableringsställe. Se exempel med arbete i hemmet under pandemin som inte leder till fast etableringsställe.

Befrielse från betalningsskyldighet vid uttagsbeskattning i vissa fall

Skatteverket anser att befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt kan ske i vissa mycket speciella fall med anledning av corona.

Byte till bokslutmetoden

Skatteverket anser att den rådande situationen med corona är en sådan extraordinär omständighet som medför att ett byte till bokslutsmetoden kan accepteras. Det förutsätter dock att företagets sammanlagda årliga omsättning här i landet beräknas uppgå till högst tre miljoner kronor (Skatteverkets ställningstagande Redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen).

Gåvor och fri parkering – tillfällig skattefrihet

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona har en arbetsgivare möjlighet att tillfälligt ge skattefria gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd (3 § lagen [2020:374] om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda). Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Den tillfälliga lagen om gåvor till anställda gäller från den 1 juni till den 31 december 2020.

Även förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen är tillfälligt skattefri med anledning av corona (2 § lagen [2020:374] om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda). Denna skattefrihet gäller från 1 april till 31 december 2020.

Skatteverket anser att någon begränsning av avdragsrätten på grund av privat konsumtion inte behöver ske för ingående skatt för personalvårdskostnader och gåvor av personalvårdskaraktär om förmånen är skattefri för den anställda vid inkomstbeskattningen. Skatteverket anser att samma sak bör gälla även den tillfälliga skattefriheten av gåvor och fri parkering till följd av lagen (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.

Import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 är skattefri i vissa fall

EU kommission har beslutat om tillfällig befrielse från tull- och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19. Det gäller import som görs av eller på uppdrag av statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade samt av katastrofhjälporganisationer och andra organisationer som har godkänts av Tullverket.

Kundförluster – särskild bedömning

Corona (covid-19) påverkar många företag ekonomiskt vilket kan medföra att de inte kan betala sina leverantörer. Under den pågående pandemin får det anses sannolikt och därmed kan det presumeras att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om vissa förutsättningar är uppfyllda. Om dessa förutsättningar är uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av kundförlust. Se även Särskild bedömning med anledning av corona.

Omställningsstöd är inte omsättning enligt ML

Omställningsstöd till företag enligt lag (2020:548) om omställningsstöd anses inte vara ersättning för en tillhandahållen tjänst. Någon mervärdesskatt ska därför inte redovisas på omställningsstöd som ett företag har fått. Läs mer om stödet på sidorna under Omställningsstöd med anledning av corona.

Provtagning för covid-19

Diagnostiska tester för att visa om en person har sjukdomen covid-19 och antikroppstester för covid-19 kan vara tjänster som definieras som sjukvård enligt ML. Läs mer under Provtagningar (om tjänsten) och Liknande verksamhet (om aktörerna).

Statligt stöd vid rabatt på hyra

De hyresvärdar som har sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresnedsättningen. Vid uthyrning av en lokal som omfattas av skattskyldighet påverkas redovisningen av mervärdesskatt.

Regeringen har listat vilka branscher som omfattas av hyresstödet.

Mervärdesskatt på stöd vid rabatt på hyra

Det statliga stödet är ett s.k. bidrag som är direkt kopplat till priset. Det innebär att stödet ingår i beskattningsunderlaget och behandlas som en del av den totala hyresersättningen för uthyrningen till hyresgästen. Om en hyresvärd är skattskyldig till mervärdesskatt för uthyrning av en lokal ska därför mervärdesskatt tas ut på all hyresersättning, d.v.s. även på det statliga stödet. Se Exempel: beräkning av beskattningsunderlaget.

Vid uthyrning av en lokal som omfattas av skattskyldighet bestäms hyran normalt till ett belopp exklusive mervärdesskatt med ett tillägg för mervärdeskatt. Vid sådana avtal är det hyresgästen som ska betala mervärdeskatten även på stödbeloppet. Se även fakturering av stödet vid rabatt på hyra.

Om parterna vid uthyrning av en lokal som omfattas av skattskyldighet har bestämt hyran till ett belopp som inkluderar mervärdesskatt får stödet även anses inkludera mervärdesskatten. Se skatteverket ställningstagande om fakturans utseende när bidrag är direkt kopplat till priset.

Hyresvärdar

Om en hyresvärd sänker den skattepliktiga hyran till en hyresgäst i någon av de branscher som omfattas av hyresstödet, kommer den gjorda nedsättningen att bestå av två delar: en del som är stödet och en del som är en prisnedsättning.

Faktureringsskyldighet

Hyresvärden ska inte utfärda någon faktura till bidragsgivaren som betalar ut det statliga stödet vid hyresrabatt, utan ska enbart fakturera sin hyresgäst. Eftersom detta är ett s.k. bidrag som är direkt kopplat till priset är det inte fråga om en omsättning till bidragsgivaren, utan endast en omsättning från hyresvärden till hyresgästen. Se Exempel: statligt stöd vid rabatt på fasta hyreskostnader.

Det finns ingen tidsfrist i ML för utfärdande av fakturor vid uthyrning av lokal. Se Andra försäljningar.

Fakturering av stödet vid rabatt på hyra

I de fall hyresgästen ska debiteras mervärdesskatt på stödet kan hyresvärden i en och samma faktura ange uppgifter om både den rabatterade hyran och mervärdesskatten på det framtida statliga stödet. Om hyresvärden vill kan i stället mervärdesskatt med 25 procent på det statliga stödet debiteras hyresgästen i efterhand. Vilka uppgifter som ska finnas i en faktura se Innehållet i en faktura.

Se Exempel: statligt stöd vid rabatt på fasta hyreskostnader.

Nedsättning av tidigare redovisad utgående skatt

Om en skattskyldig hyresvärd redan har redovisat utgående mervärdesskatt på uthyrningen och sedan gör en hyresnedsättning får den utgående skatten minskas med ett belopp som motsvarar mervärdesskatten på nedsättningen (se Nedsättning av priset). Detta gäller inte om parterna har avtalat att prisnedsättningen inte ska minska beskattningsunderlaget när nedsättningen görs efter tillhandahållandet.

För att kunna få tillbaka den utgående momsen på hyresnedsättningen krävs en kreditnota.

Redovisning av mervärdesskatt på det statliga stödet

Den utgående skatten på det statliga stödet vid rabatt på hyra ska redovisas enligt den metod som hyresvärden tillämpar för sin redovisning. Olika tidpunkter för redovisning av mervärdesskatten gäller för faktureringsmetoden och bokslutsmetoden.

Hyresvärden tillämpar faktureringsmetoden:

Den utgående skatten ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen (13 kap. 6 § ML).

Bokföring av en affärshändelse är beroende av vilken redovisningsnormgivning en hyresvärd använder. Skatteverket anser att tidpunkten för intäktsredovisning av hyresstödet för de som tillämpar K2/K3-regelverken samt internationell redovisningsnormgivning är när villkoren för att få bidraget har uppfyllts och hyresvärden ansöker om stödet. När det gäller enskilda näringsidkare som använder K1-regelverket ska stödet intäktsredovisas när ett beslut om stödet fattats som visar inkomstens storlek eller i annat fall medlen kan disponeras eller företaget på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Det innebär enligt Skatteverkets bedömning att mervärdesskatten på hyresstödet senast ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken hyresstödet ska intäktsredovisas enligt ovan. Skatteverket anser dock att mervärdesskatten på hyresstödet av praktiska skäl kan faktureras och således redovisas i tidigare perioder, till exempel i den redovisningsperiod under vilken en hyresvärd utfärdar en kreditfaktura avseende hyresrabatten. Detta gäller under förutsättning att hyrestjänsten är tillhandahållen. Annars blir reglerna om förskottsbetalningen tillämpliga.

Hyresvärden tillämpar bokslutsmetoden:

Hyresvärdar som tillämpar bokslutsmetoden ska redovisa utgående skatt på stödet för den period under vilken hyresgästen betalar den mervärdesskatten (vid hyresbelopp exklusive mervärdesskatt), eller för den period under vilken mervärdesskatten på stödet betalas ut av staten (vid hyresbelopp inklusive mervärdesskatt). Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret.

Avdragsrätt

Rätten till avdrag för ingående skatt påverkas inte av att hyresvärden tar emot statligt stöd som är direkt kopplat till priset, såsom statligt stöd vid rabatt på hyra.

Kundförlust

Läs om vad som händer vid kundförlust när säljaren fått ett bidrag direkt kopplat till priset.

Hyresgäster

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet har rätt till avdrag för ingående moms. Rätt till avdrag finns även för den mervärdesskatt som utgår på stödet trots att själva stödet vid rabatt från hyresvärden på hyran har betalats av tredje part (se Skatteverkets ställningstagande om fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset). Beroende på om den överenskomna hyran vid skattepliktig uthyrning ska vara exklusive eller inklusive mervärdesskatt blir det olika mervärdesskattebelopp att betala för hyresgästen (se mervärdesskatt på stöd vid rabatt på hyra och Exempel: beräkning av beskattningsunderlaget).

Avdragsrätten ska styrkas med en faktura som underlag för avdragsrätt.

Uthyrning av lokaler och hotellrum – särskilda frågor under coronasituationen

Skatteverket har publicerat information om olika situationer som kan uppkomma vid uthyrning av lokaler och hotellrum under coronasituationen, bl.a. tillfällig uthyrning av sjukvårdslokaler, hyresfria månader, kortare hyreskontrakt, outhyrda lokaler och uthyrning av hotellrum för längre tid än normalt, t.ex. evakueringsboende, eller för annan användning än normalt. Läs mer på sidan Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer under rubriken Moms och uthyrning av lokaler och hotellrum under coronasituationen.

Uthyrning av vårdpersonal

Uthyrning av personal till regionens akutsjukhus enligt klausulen ändrat beredskapsläge på grund av corona är inte en tjänst med nära anknytning till sjukvård (se exempel om uthyrning av personal enligt klausulen ändrat beredskapsläge på grund av corona).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda [1] [2]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Ställningstaganden

  • Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt [1] [2]
  • Redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen [1]

Övrigt

  • Moms och uthyrning av lokaler och hotellrum under coronasituationen (skatteverket.se) [1]
  • Regeringskansliets lista över branscher som omfattas av hyresstödet [1]