OBS: Detta är utgåva 2020.12. Visa senaste utgåvan.

Löpande kapitalinkomster och kapitalutgifter beskattas enligt kontantprincipen.

För dessa löpande inkomster och utgifter i kapital se sidorna, Ränteinkomster, Ränteutgifter, Förvaltningsutgifter och Övriga kapitalinkomster och utgifter.

Löpande inkomster och utgifter i kapital

Löpande inkomster som ska tas upp i kapital är bl.a. ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostäder och andra inkomster på grund av innehav av tillgångar (42 kap 1 § första stycket IL).

Utgifter som får dras av är utgifter för att förvärva och bibehålla kapitalinkomster. Ränteutgifter får dras av även om det inte är sådana utgifter (42 kap 1 § andra stycket IL).

Beskattningstidpunkt

Skattskyldigheten inträder i fråga om intäkter när avkastningen kan disponeras och avdragsrätt uppkommer när utgifter betalas eller när man på annat sätt har kostnaden.

Kontantprincipen

Löpande kapitalinkomster och kapitalutgifter beskattas enligt kontantprincipen (41 kap. 8–9 §§ IL). Principen att en inkomst ska tas upp när den kan disponeras tillämpas generellt på inkomster, oavsett om det är svenska eller utländska inkomster.

Den enskildes möjlighet att förfoga över inkomst i utlandet kan i vissa fall vara begränsad på sådant sätt att inkomsten överhuvudtaget inte kan anses vara disponibel. Avkastning på tillgångar som är placerade i utlandet kan t.ex. på grund av utländsk valutalagstiftning vara spärrad på så sätt att medlen inte får föras ut från den främmande staten. I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen hade två makar som var bosatta i Sverige under beskattningsåret 1978 haft inkomst bestående av avkastning på brittiska statsobligationer. På grund av den valutalagstiftning som rådde i Storbritannien då fick beloppet inte föras ut från Storbritannien förrän tidigast i mars 1981. Enligt uppgift hade makarna inte vistats i Storbritannien under beskattningsåret och de hade inte heller på annat sätt kunnat disponera över inkomsten. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att inkomsten inte skulle anses ha uppburits under år 1978 (RÅ 1989 ref. 2).

En likartad situation kan inträffa om ränta eller utdelning tagits emot i en inte konvertibel valuta (RÅ 1947 Fi 28 och RÅ 1959 Fi 402).

Årsskiftesbetalningar

I princip föreligger en strikt kontantprincip, vilket innebär att intäkter respektive betalningar ska hänföras till det år då de kan disponeras respektive verkligen betalats.

Ränta på bankräkning som tillgodoräknas per den 31 december anses som tillgänglig samma dag. Ränta på fordringsbevis som enligt villkoren ska betalas viss dag, bör normalt anses tillgänglig denna dag, även om en utbetalningsavi kommer senare.

Schablonintäkter

Fr.o.m. beskattningsåret 2012 finns det tre olika schablonintäkter i inkomstslaget kapital

En schablonintäkt på 1,67 procent på uppskovsbeloppet på bostäder (preliminärt eller slutligt) ska tas upp till beskattning. Schablonintäkten beräknas på uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång.

Den som ägt andelar i en värdepappersfond eller en specialfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 0,4 procent av ett kapitalunderlag som utgörs av värdet vid ingången av kalenderåret på de andelar i fonden som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige.

Den som har ett investeringssparkonto ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten beräknas genom att ett beräknat kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november, året före beskattningsåret.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1947 Fi 28 [1]
  • RÅ 1959 Fi 402 [1]
  • RÅ 1989 ref.2 [1]

Lagar & förordningar