OBS: Detta är utgåva 2020.14. Visa senaste utgåvan.

Reglerna för rot- och rutarbete tas även upp inom andra områden i Rättslig vägledning, som t.ex. under förfarande, skattebetalning och sekretess. Relevanta sidor listas nedan utifrån om de gäller för utförare eller köpare av rot- och rutarbeten.

Utförare av rot- och rutarbete

Beslut om utbetalning m.m.

Det är Skatteverket som fattar beslut om utbetalning till utförare av tjänster som omfattas av rot- och rutavdrag. Beslutet innebär att köparen av tjänsten får preliminär skattereduktion med motsvarande belopp. Läs mer om beslut om utbetalning.

Formkrav för utbetalning

Begäran om utbetalning ska lämnas elektroniskt och vara undertecknad av utföraren eller dennes ombud eller annan behörig företrädare för utföraren. Utöver detta måste begäran innehålla uppgifter om köparen, det utförda arbetet m.m. Läs mer om formkrav för utbetalning.

Återbetalning

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka. Läs mer om återbetalning.

Kostnadsränta vid återkrav

Om en återbetalning av för mycket utbetald ersättning för rot- och rutarbeten är sen tillkommer ränta. Läs mer om återkrav och ränta.

Omprövning

Lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring av beslut är därför tillämpliga. Läs mer om omprövning.

Överklagande

Skatteverkets beslut om skattereduktion för rot- och rutarbete får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ställas till domstolen, men ges in till Skatteverket. Läs mer om vilka beslut som kan överklagas och vem som kan överklaga.

Mer om utbetalningen

En utbetalning av skattereduktion för rot- eller rutarbete sker inte via skattekontot utan till det konto som den som har utfört det ersättningsberättigade arbetet har anmält till Skatteverket. Läs mer om utbetalning.

Partsinsyn

Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Läs mer om vem som är part i ett visst ärende.

Sekretess

Det finns olika sekretessregler som gäller i en myndighets verksamhet på skatteområdet. Vissa gäller till skydd för den enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Läs mer om sekretess till skydd för den enskilda.

Skattetillägg

Skattetillägg kan inte tas ut när det har lämnats en oriktig uppgift i en begäran om utbetalning för rot- eller rutarbete. Läs mer om skattetillägg och oriktig uppgift.

Kvittning

Skatteverket har vissa möjligheter att få betalning för fordringar genom att besluta om kvittning med stöd av allmänna civilrättsliga principer. Läs mer om kvittning och när en fordran uppkommer.

Momsredovisning vid bokslutsmetoden

Ett företag som redovisar enligt bokslutsmetoden ska redovisa den utgående skatt som motsvarar kundens betalning i skattedeklarationen för den redovisningsperiod då kunden betalar. Skatten för resterande del ska företaget redovisa i skattedeklarationen för den redovisningsperiod då företaget får ersättningen från Skatteverket. Läs mer om momsredovisning vid bokslutsmetoden.

Kundförlust och moms

En för sent inkommen ansökan berättigar inte till någon ersättning från Skatteverket. Läs mer om vad som gäller när en företagare (säljare) som inte ansöker om ersättningen från Skatteverket inom föreskriven tid eller när villkoren för skattereduktion inte är uppfyllda.

Preskription

När det gäller fordringar på återkrav så räknas preskriptionstiden, i samband med att återkravet överklagats, inte förrän kravet fastställts till betalning. Läs mer om preskription.

Utmätning

En utbetalning av rot- och rutersättning kan enligt Skatteverket inte likställas med en utbetalning av skatt. Läs mer om vad det har för betydelse på en utmätning.

Företagsrekonstruktion

Under en företagsrekonstruktion får en borgenär kvitta sin fordran mot gäldenärens fordran om båda fordringarna har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. Läs mer om avräkning och kvittning vid företagsrekonstruktion.

Konkurs

Under en konkurs får en borgenär kvitta sin fordran mot gäldenärens fordran om båda fordringarna har uppkommit före konkursbeslutet. Läs mer om avräkning och kvittning vid konkurs.

Köpare av rot- och rutarbete

Meddelande till köpare i fakturamodellen

När Skatteverket beslutar om utbetalning till utföraren ska verket så snart som möjligt skriftligen meddela köparen detta. Så ska också ske om verket beslutar om att utföraren ska återbetala ett belopp. Läs mer om meddelande till köparen.

Överklagande fakturamodellen

Skatteverkets beslut om skattereduktion för rot- och rutarbete får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ställas till domstolen, men ges in till Skatteverket. Läs mer om vilka beslut som kan överklagas och vem som kan överklaga.

Skatteavdrag vid förmån av rot- eller rutarbete

Värdet av skattereduktion för förmån av rot- och rutarbete ska beaktas vid beräkningen av skatteavdraget. Detta gäller bara för skattereduktioner för rot- och rutarbete upp till 50 000 kronor per beskattningsår. Läs mer om skatteavdrag vid förmån av rot- och rutarbete.

Förenklad arbetsgivardeklaration

En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till en annan fysisk person kan få skattereduktion om en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas. Läs mer om förenklad arbetsgivardeklaration.

Partsinsyn

Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Läs mer om vem som anses vara part i ärenden som rör rot och rut.

Sekretess

Det finns olika sekretessregler som gäller i en myndighets verksamhet på skatteområdet. Läs mer om sekretessreglerna.

Skattetillägg

Den som felaktigt yrkar skattereduktion för rot- eller rutarbete kan få skattetillägg. Läs mer om uppgiftslämnande rörande rot- och rutarbete som kan leda till skattetillägg.

Rot- och rutavdrag i slutskattebeskedet

Preliminär skattereduktion för rot- och rutarbete ska läggas till den slutliga skatten och stämmas av mot den slutliga skattereduktionen. Läs mer om avstämningen.

Kapitalvinsberäkning när köparen fått rotavdrag

Skattereduktioner för rotarbete påverkar kapitalvinstberäkningen olika beroende på när skattereduktionen har erhållits. Läs mer om hur skattereduktioner för byggnadsarbeten påverkar kapitalvinstberäkningen.