OBS: Detta är utgåva 2020.14. Sidan är avslutad 2023.

Storbritannien lämnade EU (brexit) den 31 januari 2020.

Nytt: 2020-06-16

Sidan har fyllts på med ytterligare information om vad som händer vid Storbritanniens utträde ur EU och hur det påverkar mervärdesbeskattningen.

Brexit

Storbritannien lämnade EU (brexit) den 31 januari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land.

Övergångsperiod efter brexit

Tidigare:

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal. Utträdesavtalet innebär att det blir en övergångsperiod. Övergångsperioden ska upphöra den 31 december 2020. Den kan dock förlängas en gång med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste fattas gemensamt av EU och Storbritannien före den 1 juli 2020. Det är främst artiklarna 51, 99 och 185 i utträdesavtalet (avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen) som påverkar mervärdesbeskattningen.

Nytt: 2020-07-06

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal. Utträdesavtalet innebär att det blir en övergångsperiod. Övergångsperioden upphör den 31 december 2020. Övergångsperioden kommer inte att förlängas. Det är främst artiklarna 51, 99 och 185 i utträdesavtalet (avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen) som påverkar mervärdesbeskattningen.

Under övergångsperioden ses Storbritannien som ett EU-land

Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla för Storbritannien, vilket innebär att mervärdesskatt ska hanteras på samma sätt som före brexit vid handel med Storbritannien.

Efter övergångsperiodens slut ses Storbritannien som ett land utanför EU

Efter övergångsperiodens slut kommer samma regler avseende mervärdesskatt att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Det innebär bl.a. att försäljning av varor som transporteras från Sverige till Storbritannien är att anse som export och att köp av varor som transporteras från Storbritannien till Sverige ska anses som import. Vid försäljning och köp av tjänster ska Storbritannien ses som ett land utanför EU.

Det finns dock undantag som innebär att Storbritannien i vissa fall ska ses som ett EU-land även efter övergångsperiodens utgång, se nedan om rättigheter och skyldigheter samt särskilda övergångsbestämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser för Nordirland (se nedan).

Rättigheter och skyldigheter efter övergångsperiodens slut

Beskattningsbara personers rättigheter och skyldigheter avseende transaktioner med ett gränsöverskridande inslag mellan Storbritannien och Sverige som ägde rum före övergångsperiodens utgång kommer som huvudregel att gälla i ytterligare fem år efter övergångsperiodens utgång. Undantag finns för återbetalning av mervärdesskatt via den elektroniska portalen och MOSS (se nedan).

Särskilda övergångsbestämmelser efter övergångsperiodens slut

När övergångsperioden har upphört ska Storbritannien fortsätta att behandlas som ett EU-land i vissa situationer. Det gäller till exempel för handel med varor där varutransporten mellan Storbritannien och ett EU-land påbörjas innan övergångsperiodens utgång och avslutas efter.

Varutransporter som påbörjas innan övergångsperiodens slut och avslutas efter

Utträdesavtalet innebär att Storbritannien ska behandlas som ett EU-land avseende vissa transaktioner där varutransporten påbörjas innan övergångsperiodens slut men avslutas efter.

Varutransport från Storbritannien till Sverige

När en vara transporteras från Storbritannien före övergångsperiodens slut men avslutas i Sverige efter övergångsperiodens slut ska varan i princip både beskattas som ett unionsinternt förvärv och som import. För att undvika denna risk för dubbelbeskattning ska Storbritannien behandlas som ett EU-land när en försändelse eller transport av en vara från Storbritannien som inleds före övergångsperiodens utgång och avslutas i ett EU-land efter övergångsperiodens slut. Transaktionen ska alltså beskattas som ett unionsinternt förvärv och inte som import. Detsamma gäller vid överföring av varor samt att reglerna om distanshandel till privatpersoner kan bli tillämpliga i dessa fall.

Exempel: unionsinternt förvärv trots att varutransporten avslutas efter övergångsperiodens slut

En beskattningsbar person i Sverige köper en vara från en beskattningsbar person i Storbritannien. Transporten av varan från Storbritannien påbörjas den 28 december 2020. Transporten avslutas i Sverige den 2 januari 2021. De övriga villkoren för att transaktionen ska vara ett unionsinternt förvärv är uppfyllda. Köparen ska redovisa sitt förvärv som ett unionsinternt förvärv.

Varutransport från Sverige till Storbritannien

När en vara transporteras från Sverige eller ett annat EU-land före övergångsperiodens slut men avslutas i Storbritannien efter övergångsperiodens slut ska omsättningen av varan i princip både hanteras som en unionsintern försäljning och som export. Även i dessa situationer ska Storbritannien behandlas som ett EU-land. Transaktionen ska alltså hanteras som en unionsintern försäljning och inte som export. Detsamma gäller vid överföring av varor samt att reglerna om distanshandel till privatpersoner kan bli tillämpliga i dessa fall.

Exempel: unionsförsäljning trots att varutransporten avslutas efter övergångsperiodens slut

En beskattningsbar person i Sverige säljer en vara till en beskattningsbar person i Storbritannien. Transporten av varan från Sverige påbörjas den 28 december 2020. Transporten avslutas i Storbritannien den 2 januari 2021. De övriga villkoren för att beskattning inte ska ske vid unionsintern försäljning är uppfyllda. Säljaren ska redovisa omsättningen som unionsintern försäljning och lämna en periodisk sammanställning.

Återinförsel av vara som transporterats till Storbritannien före övergångsperiodens slut

För varureturer m.m. från Storbritannien medges frihet från skatt på samma villkor som för en skattefri återimport av en unionsvara om varan som returneras till Sverige efter övergångsperiodens slut tidigare har sålts eller överförts till Storbritannien som en unionsintern leverans.

VIES

Det kommer inte att vara möjligt att kontrollera registreringsnummer för beskattningsbara personer i Storbritannien (VAT-nummer) i VIES efter den 31 december 2020.

Nytt: 2020-11-20

Beskattningsbara personer i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer att tilldelas ett särskilt VAT-nummer. Detta VAT-nummer kommer att inledas med ”XI” som landsnummer och vara möjligt att kontrollera i VIES.

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning ska inte lämnas när omsättning och överföringar av varor som transporteras från Sverige till Storbritannien eller omsättning av vissa tjänster till Storbritannien sker efter övergångsperiodens utgång.

Uppgifter om transaktioner som äger rum före övergångsperiodens utgång och transaktioner som påbörjas innan övergångsperiodens utgång och avslutas efter, ska lämnas senast i den redovisningsperiod (månad eller kvartal) som omfattar december 2020. Beroende på om sammanställningen lämnas elektroniskt, på annat sätt eller om rapporteringsperioden har ändrats ska alltså periodisk sammanställning lämnas senast den 20 eller 25 januari 2021.

Återbetalning av mervärdesskatt via den elektroniska portalen

Utträdesavtalet innebär att den elektroniska portalen ska användas för ansökan om återbetalning av mervärdesskatt som betalats före utgången av övergångsperioden, d.v.s. som betalats senast den 31 december 2020.

En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige ska lämna sin ansökan om återbetalning av brittisk mervärdesskatt till Skatteverket genom den elektroniska portalen som inrättats i Sverige, se vidare om ansökningar riktade till annat EU-land. På motsvarande vis ska en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i Storbritannien ansöka om återbetalning av svensk ingående skatt via den elektroniska portalen i Storbritannien. Ansökan ska i båda fallen lämnas senast den 31 mars 2021.

Övriga bestämmelser om återbetalningar via de elektroniska portalerna kommer fortsatt att gälla för de inlämnade ansökningarna under fem år efter övergångsperiodens slut.

Den elektroniska portalen kan inte användas för ansökan om återbetalning av mervärdesskatt som betalats efter övergångsperiodens slut, d.v.s. som betalats från och med den 1 januari 2021. Det finns dock särskilda bestämmelser om återbetalning vid varuhandel med Nordirland (se nedan).

Mini One-Stop Shop (MOSS)

En säljare som tillhandahåller telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster till kunder i Storbritannien som inte är beskattningsbara personer och som använder unionsordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatten via det så kallade Mini One-Stop Shop (MOSS) kommer att påverkas av brexit.

Ett svenskt företag som valt Storbritannien som identifieringsstat måste byta identifieringsstat för hanteringen av de särskilda ordningarna.

Försäljning av elektroniska tjänster m.m. till kunder i Storbritannien före övergångsperiodens utgång

En säljare som använder MOSS ska redovisa och betala mervärdesskatten enligt denna särskilda ordning för tjänster tillhandahållna före övergångsperiodens utgång. Säljaren ska därmed redovisa 2020 års fjärde kvartals omsättningar senast den 20 januari 2021.

Försäljning av elektroniska tjänster m.m. till kunder i Storbritannien efter övergångsperiodens utgång

Säljare som har tillämpat någon av de särskilda ordningarna vid tillhandahållande av elektroniska tjänster m.m. till kunder i Storbritannien kommer inte att kunna använda MOSS för att deklarera och betala mervärdesskatt som ska betalas i Storbritannien efter övergångsperiodens utgång. Säljaren ska istället följa de regler som är tillämpliga i Storbritannien.

Rättelse av MOSS-deklaration

För transaktioner som sker efter övergångsperiodens utgång är det inte längre möjligt att redovisa mervärdesskatt enligt de särskilda ordningarna. Det går dock att rätta en tidigare inlämnad MOSS-deklaration. Företag som måste rätta en MOSS-deklaration avseende sålda telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster till köpare i Storbritannien före övergångsperiodens utgång, ska ha lämnat in deklarationen med ändringen senast den 31 december 2021. Samma tidsgräns gäller för företag som valt Storbritannien som identifikationsstat när de måste ändra en inlämnad MOSS-deklaration avseende försäljningar före övergångsperiodens utgång.

Särskilt om Nordirland

I samband med utträdesavtalet har ett protokoll upprättats för att bevara och skydda samarbetet mellan Storbritannien, Nordirland och Irland. Protokollet ska tillämpas från och med övergångsperiodens utgång.

Nordirland ses som EU-land vid varuhandel

Protokollet innebär att Nordirland även efter övergångsperiodens utgång ska betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU. Det innebär att handel mellan beskattningsbara personer med varor som transporteras till eller från Nordirland ska behandlas som unionsintern försäljning respektive unionsinternt förvärv.

Ansökan om återbetalning via den elektroniska portalen för varuinköp och import

Protokollet innebär att EU:s regler om återbetalning av mervärdesskatt gäller i och för Nordirland även efter övergångsperioden i den utsträckning mervärdesskatten avser förvärv av varor eller importerade varor. Det innebär att den elektroniska portalen ska användas för ansökan om återbetalning av sådan mervärdesskatt som betalats även efter den 31 december 2020.

Beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige ska lämna sin ansökan om återbetalning av mervärdesskatt som betalats i Nordirland via den elektroniska portalen som inrättats i Sverige, se vidare om ansökningar riktade till annat EU-land. På motsvarande vis ska beskattningsbara personer som är etablerade i Nordirland ansöka om återbetalning av svensk ingående skatt via den elektroniska portalen i Nordirland.

Protokollet gäller inte vid tjänstehandel. Det innebär att beskattningsbara personer som har förvärvat både varor och tjänster måste ansöka om återbetalning på två sätt. Den elektroniska portalen används för ansökan om återbetalning av mervärdesskatt på varor. För återbetalning av mervärdesskatt på tjänster tillämpas de återbetalningsregler som gäller i det land där mervärdesskatten har betalats. Den som är etablerad i Sverige ska alltså ansöka om återbetalning av mervärdesskatt som betalats i Nordirland vid förvärv av tjänster, enligt de regler som gäller i Nordirland. Motsatsvis gäller att företag som är etablerade i Nordirland ska ansöka om återbetalning av svensk ingående skatt på tjänster hos Skatteverket enligt reglerna för de som är etablerade utanför EU.

Nordirland ses som ett land utanför EU vid tjänstehandel

Handel med tjänster omfattas dock inte av protokollet. Det innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU vid handel med tjänster mellan ett EU-land och Nordirland.

Administrativt samarbete

Rådets förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri ska tillämpas till och med fyra år efter övergångsperiodens utgång när det gäller transaktioner mellan Storbritannien och ett EU-land som har ägt rum före övergångsperiodens utgång samt när det gäller varutransporter till och från Storbritannien som påbörjas innan övergångsperiodens utgång och avslutas efter.

Kompletterande information