OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Det ställs särskilda krav för att bilda en ideell förening. Eftersom det saknas civilrättslig reglering grundar sig kraven på praxis.

Vad är en ideell förening?

Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:

 • Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.
 • Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.

Det saknas allmän civilrättslig reglering för ideella föreningar. Inte heller finns det någon legaldefinition av begreppet ideell förening. De krav som ställs för att en ideell förening ska anses ha bildats och blivit en juridisk person grundar sig på praxis.

Bildandet kan ske formlöst

Bildandet kan ske formlöst genom att ett antal personer kommer överens om att bilda en förening. Antalet personer som krävs för att bilda en förening har inte varit föremål för prövning i domstol men som vägledning kan lagen om ekonomiska föreningar tjäna. Enligt denna lag krävs minst tre medlemmar för att bilda en förening (1 kap. 3 § EFL).

Ideella föreningar måste ha stadgar och styrelse

För att en förening ska anses som juridisk person ska den ha antagit stadgar och valt en styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Stadgarna ska innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas (NJA 1987 s. 394).

Stadgarna har framförallt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att genom ändamålsparagrafen ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål. En annan viktig punkt är att ange utförliga regler för medlemskap och uteslutning.

För de flesta ideella föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner nämligen den beslutande funktionen (föreningsmötet), den verkställande funktionen (styrelsen) och den kontrollerande funktionen (revisorerna). Stadgarna bör därför innehålla regler för dessa funktioner.

I stadgarna för en förening är det lämpligt att även följande anges:

 • Namn
 • säte (ort där styrelsen finns)
 • ändamål
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • regler för medlemskap och uteslutning
 • uppgift om medlemsavgifter eller regler för hur de fastställs
 • uppgift om verksamhetsår
 • uppgift om beslutande organ (föreningsstämma och regler för detta)
 • regler för kallelse till föreningsmöte
 • regler för rösträtt
 • uppgift om styrelsens sammansättning (antal ledamöter och suppleanter) och hur den väljs samt regler för dess arbete
 • uppgift om hur revisorerna utses
 • regler för att ändra stadgarna
 • regler för upplösa föreningen med angivande av hur eventuella kvarvarande tillgångar ska disponeras.

Riksorganisationer, t.ex. Riksidrottsförbundet, upprättar ofta normalstadgar för de föreningar som ingår i organisationen.

Ideella föreningars rättskapacitet

Föreningen har som juridisk person rättskapacitet, vilket innebär att den

 • äger föreningens tillgångar
 • ansvarar för föreningens skulder och andra förpliktelser
 • kan vara part inför domstolar och myndigheter.

En förening med omfattande verksamhet kan ha sektioner med egen kassaförvaltning och sektionsansvariga som har viss beslutanderätt. En sektion är normalt inte en juridisk person utan sektionens verksamhet är endast en del av föreningens verksamhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • NJA 1987 s. 394 [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar [1]

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt