OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat garanteras samma förmånliga behandling som enligt folkrättens allmänna regler.

Avtalstext

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Beskrivning av artikeln

Syftet med denna bestämmelse är att slå fast att medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat inte genom bestämmelserna i skatteavtal får en mindre förmånlig behandling än den de har rätt till enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda internationella överenskommelser.

För svensk del följer detta redan av bestämmelserna i IPL. Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser (2 § IPL). Motsvarande gäller främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser (3 § IPL). Vad som i lagen föreskrivs i fråga om immunitet och privilegier ska gälla utan hinder av bestämmelse i annan författning, inklusive skatteavtalen, (1 § IPL).

En person som tillhör främmande makts beskickning eller karriärkonsulat i Sverige anses under vissa förutsättningar vara begränsat skattskyldig i Sverige oavsett eventuell bosättning här (3 kap. 17 § 2 IL). En sådan person har inte heller hemvist i Sverige enligt skatteavtalen (artikel 4 punkt 1).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2] [3]