OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Inskränkt skattskyldiga stiftelser är skattskyldiga enbart för 13:1-inkomster. Kapitalavkastning som inte ingår i en sådan näringsverksamhet är undantagen från beskattning. Kapitalvinster och kapitalförluster som ingår i en 13:1-verksamhet är undantagna från beskattning. Här behandlas regler om inskränkt skattskyldighet för stiftelser som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 4–7 §§ IL.

Grundprinciper som gäller oberoende av om den skattskyldige uppfyller förutsättningarna för inskränkt skattskyldighet eller inte finns under Grundprinciper för beskattningen och Beskattningsinträde och beskattningsutträde.

Skattskyldighetens omfattning

Stiftelser som är inskränkt skattskyldiga omfattas av särskilda regler om inskränkningar i skattskyldighetens omfattning. Enligt huvudregeln är stiftelser skattskyldiga för all inkomst om de är att anse som svenska juridiska personer (6 kap. 3–4 §§ IL).

Skattskyldigheten innebär i korthet följande:

  • inkomst av sådan näringsverksamhet som i avses i 13 kap. 1 § IL beskattas (7 kap. 3 § IL)
  • kapitalvinster och kapitalförluster som ingår i en 13:1-verksamhet är undantagna från skatteplikt (7 kap. 3 § IL)
  • resultatet får minskas med 25 procent för avsättning till periodiseringsfond (avsättningen måste ske i bokföringen om stiftelsen är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, 30 kap. 3 § IL)
  • skatten är fr.o.m. den 1 januari 2019 20,6 procent av den beskattningsbara inkomsten (65 kap. 10 § IL). För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 men före 1 januari 2021 är den statliga inkomstskatten 21,4 procent av den beskattningsbara inkomsten (p. 11 av övergångsbestämmelserna till SFS [2018:1206]).

För närmare information, se Skattskyldighetens omfattning: 13:2-inkomster, Skattskyldighetens omfattning: 13:1-inkomster och Skattskyldighetens omfattning: övriga inkomster.

Skattskyldighetens omfattning: 13:2-inkomster

13:2-inkomster är undantagna från skatteplikt för inskränkt skattskyldiga stiftelser (7 kap. 3 § första stycket IL).

Kapitalförvaltning i handelsbolag

En bolagsmans resultatandel i ett handelsbolag betraktas normalt som en 13:1-inkomst för en stiftelse.

Skatteverket anser att resultatandelar i ett handelsbolag som ägnar sig åt kapitalförvaltning ska behandlas som en 13:2-inkomst. Denna bedömning förutsätter att verksamheten i handelsbolaget skulle betraktas som 13:2-verksamhet om den hade bedrivits i bolagsmannens egen regi. (Skatteverkets ställningstagande Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.)

13:2-inkomster som ingår i 13:1-verksamhet

13:2-inkomster som ingår i en 13:1-verksamhet behandlas inte som en 13:2-inkomst utan som en 13:1-inkomst. Ett exempel på sådana inkomster är räntor på bankkonton som används i en 13:1-verksamhet. (Jfr 2 kap. 24 § IL)

Skattskyldighetens omfattning: 13:1-inkomster

Inskränkt skattskyldiga stiftelser är skattskyldiga för 13:1-inkomster. Särskilda regler om undantag och förutsättningar för att tillämpa undantagen finns för:

  • kapitalvinster och kapitalförluster
  • fastighetsinkomster.

Kapitalvinster och kapitalförluster som ingår i en 13:1-verksamhet ska beskattas endast om vinsterna och förlusterna ingår i en handelsrörelse, t.ex. byggnadsrörelse, handel med fastigheter, tomtrörelse och värdepappersrörelse. Med andra ord är kapitalvinster och kapitalförluster i normalfallet undantagna från skatteplikt.

Inkomster från en egen fastighet kan även undantas från beskattning i vissa andra situationer, se Fastighetsinkomster.

13:1-inkomster som behandlas som 13:2-inkomster

Vid försäljning av en fastighet ska medgivna värdeminskningsavdrag enligt huvudregeln tas upp som en löpande intäkt i den 13:1-verksamhet fastigheten ingår i (26 kap. IL). Av rättspraxis framgår att värdeminskningsavdrag i stället ska beaktas vid kapitalvinstberäkning, se När har reglerna om indelning i självständiga näringsverksamheter och särskilda förvaltningsenheter betydelse? under ideella föreningar (gäller här även för inskränkt skattskyldiga stiftelser).

Eftersom kapitalvinster i normalfallet är undantagna från beskattning innebär detta i praktiken att återföring av värdeminskningsavdrag inte beskattas.

Uttagsbeskattning

Om en tillgång som ingår i en skattepliktig 13:1-verksamhet används i en skattefri verksamhet och värdet av nyttjandet (tjänsten) är mer än ringa ska värdet tas upp som en intäkt i den skattepliktiga verksamheten. Uttagsbeskattning aktualiseras även när en tillgång förs över från en skattepliktig till en skattefri verksamhet. (22 kap. IL) För närmare information om uttagsbeskattning, se Uttagsbeskattning under Grundprinciper för beskattningen (länken går till en sida om ideella föreningar men gäller även för inskränkt skattskyldiga stiftelser).

Uttagsbeskattning uppkommer även i samband med beskattningsutträden. Ett exempel på en situation där beskattningsutträden vanligtvis förekommer är när en stiftelse övergår från oinskränkt till inskränkt skattskyldighet.

Skattskyldighetens omfattning: övriga inkomster

Inkomster som varken är 13:1- eller 13:2-inkomster är inte skattepliktiga för stiftelser, se Vad är näringsverksamhet under Ideella föreningar (länken går till en sida om ideella föreningar men gäller även för stiftelser).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl. [1]