Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2005-03-21

Dnr: 130 168826-05/111

1 Sammanfattning

Inskränkt skattskyldiga stiftelser, ideella föreningar m.fl. som omfattas av 7 kap. 3, 7, 14 och 15 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska inte beskattas för inkomst avseende andel i handelsbolag vars verksamhet utgörs av kapitalförvaltning. Beskattning sker endast i den mån handelsbolaget bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL.

2 Bakgrund och frågeställning

Stiftelser och ideella föreningar kan undantas från viss inkomstbeskattning förutsatt att de i sin verksamhet främjar allmännyttiga ändamål. Sådana inskränkt skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar beskattas inte för inkomst av kapitalförvaltning. Dessa subjekt är i allt större omfattning ägare till handelsbolag. Ovisshet råder om inkomst från verksamhet som bedrivs i handelsbolag också kan undantas beskattning.

Mot bakgrund av detta har fråga uppkommit om inskränkt skattskyldig stiftelse eller ideell förening är skattskyldig för sin andel av resultatet från handelsbolag som endast bedriver kapitalförvaltning.

3 Gällande rätt m.m.

Stiftelse som är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § IL beskattas bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL, dvs. förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt samt innehav av näringsfastighet m.m.

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas för juridiska personer enligt 13 kap. 2 § IL även inkomster på grund av innehav av tillgångar och kapitalvinster som inte ingår i en näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL.

Inskränkt skattskyldig stiftelse beskattas inte för inkomst av kapitalförvaltning eftersom det är sådan inkomst som avses i 13 kap. 2 § IL.

Motsvarande bestämmelser för inskränkt skattskyldiga ideella föreningar m.fl. finns i 7 kap. 7, 14 och 15 §§ IL.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att stiftelser och ideella föreningar m.fl. som omfattas av 7 kap. 3, 7, 14 och 15 §§ IL inte är skattskyldiga för inkomst från handelsbolag som är hänförlig kapitalförvaltning. Detta oaktat att inkomsten har genererats i handelsbolaget eftersom den då kommer från sådana tillgångar som avses i 13 kap. 2 § IL. Skatteverkets uppfattning är att inkomsten inte kan anses ändra karaktär hos delägaren.

Bedömningen av huruvida skattskyldighet föreligger i dessa fall ska således göras utifrån den verksamhet som bedrivs i handelsbolaget. Det är först om den klassificeras som näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL som inskränkt skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar är skattskyldiga för inkomst från handelsbolag.