OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Ett europakooperativ kan under vissa förutsättningar vara bokföringsskyldigt i Sverige. Hur bokföringsskyldigheten ska fullgöras beror på om europakooperativet har sitt säte i Sverige eller inte.

Läs om vad ett europakooperativ är och om hur det ska beskattas under Europiska företagsformer.

Bokföringsskyldighet för europakooperativ

Ett europakooperativ utgör en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan vars juridiska form närmast kan liknas vid en ekonomisk förening.

Europakooperativ med säte i Sverige

Europakooperativ som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Detta gäller även om europakooperativet bedriver en stor del av sin verksamhet utomlands. Det finns inga begränsningar i bokföringsskyldigheten för europakooperativ, utan bokföringslagens bestämmelser gäller fullt ut. Läs om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Europakooperativ utan säte i Sverige

Ett europakooperativ som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet här i landet genom en filial är bokföringsskyldig (2 kap. 7 § och 1 kap. 2 § första stycket 5 BFL). Bokföringsskyldigheten är densamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska ha en egen bokföring för den verksamheten, skild från dess övriga bokföring (4 kap. 7 § BFL). Läs om bokföringsskyldigheten för filialer på sidan Utländska juridiska personers verksamhet i Sverige.

Avsluta den löpande bokföringen

Ett europakooperativ som är bokföringsskyldig ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår genom att upprätta en årsredovisning och i vissa fall en koncernredovisning enligt reglerna i årsredovisningslagen som gäller för ekonomiska föreningar (31 § lag om europakooperativ).

Årsredovisningen för större europakooperativ ska offentliggöras genom att kooperativet ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att föreningsstämman har fastställt balansräkningen och resultaträkningen. För mindre europakooperativ gäller att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast en månad efter att balansräkningen och resultaträkningen fastställdes (31 § lag om europakooperativ och 8 kap. 3 § ÅRL).

Europakooperativ som bedriver försäkringsrörelse

Om europakooperativet bedriver en försäkringsrörelse ska i stället bestämmelserna om årsredovisning enligt årsredovisningslagen för försäkringsföretag tillämpas i de delar som gäller för försäkringsföreningar (31 § lag om europakooperativ).

När ska ett särskilt bokslut upprättas?

Ett särskilt bokslut ska upprättas om ett europakooperativ flyttar sitt säte (32 § lag om europakooperativ). Bokslutet ska omfatta den tid för vilken någon årsredovisning inte tidigare har upprättats, fram till den dag då flyttning av säte har blivit gällande.

Ett särskilt bokslut ska också upprättas om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion och europakooperativet får säte i en annan stat än Sverige. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken någon årsredovisning inte tidigare upprättats, fram till den dag då europakooperativet registreras (32 § lag om europakooperativ).

Det särskilda bokslutet ska upprättas enligt bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ BFL. Det särskilda bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period bokslutet omfattar (32 § lag om europakooperativ).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar