OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift av den som inte följer reglerna om dokumentationsskyldighet vid torg- och marknadshandel.

När kan man ta ut kontrollavgift på torg- och marknadshandel?

Den som upplåter plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare (39 kap. 13 § SFL). Dokumentationsskyldigheten innefattar en skyldighet att bevara uppgifterna. Vilka uppgifter dokumentationen ska innehålla och hur länge dokumentationen ska bevaras regleras i 9 kap. 7 § SFF.

Läs mer om vad som avses med torg- och marknadshandel och platsupplåtares skyldigheter att bevara uppgifter.

Om platsupplåtaren inte fullgör sin dokumentationsskyldighet ska en kontrollavgift tas ut (50 kap. 7 § SFL). Skatteverket ska däremot inte ta ut en kontrollavgift vid underlåtenhet att lämna ut bevarad dokumentation om torg- eller marknadshandlare. I stället kan det i ett sådant fall bli aktuellt med vite (prop. 2010/11:165 s. 963). Om Skatteverket vid vite har förelagt en platsupplåtare att lämna ut identifikationsuppgifter och denne uppger att det inte finns några uppgifter, kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift av platsupplåtaren. Platsupplåtaren har ju i en sådan situation erkänt att denne inte har fullgjort sin skyldighet.

Skatteverket ska meddela ett beslut om kontrollavgift inom två år från den dag verket konstaterade att dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts (52 kap. 9 § andra stycket SFL). Kontrollavgift får inte beslutas för en person som har avlidit (52 kap. 10 § SFL).

Kontrollavgiftens storlek

Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då platsupplåtaren inte har fullgjort sin dokumentationsskyldighet (50 kap. 7 § andra stycket SFL). Dokumentationsskyldigheten gäller vid varje upplåtelsetillfälle. Det finns därför grund att ta ut en kontrollavgift vid varje platsupplåtelse som inte har dokumenterats.

Befrielse från kontrollavgift

Den allmänna bestämmelsen om befrielse i 51 kap. 1 § SFL gäller för kontrollavgift avseende torg- och marknadshandel. Om det är oskäligt att ta ut kontrollavgift med fullt belopp ska Skatteverket medge hel eller delvis befrielse. Exempelvis kan befrielse medges om bristen har berott på ålder, hälsa, eller liknande förhållanden eller om den berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av faktiska förhållanden.

Om platsupplåtaren brustit i sin dokumentationsskyldighet beträffande ett stort antal upplåtelser och den sammanlagda kontrollavgiften därför blir mycket hög kan det bli aktuellt med delvis befrielse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]