OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall ska man inte göra skatteavdrag vid utbetalning av ersättning för arbete till utländska juridiska och fysiska personer. Detsamma gäller för utbetalda ersättningar vid utlandsarbete.

Skatteavdrag för preliminär skatt vid utbetalning till utländska personer

Nytt: 2020-11-27

Från den 1 januari 2021 har bestämmelsen i 10 kap. 6 § SFL ny lydelse. Den nya lydelsen tillämpas på ersättning för arbete som utförs efter den 31 december 2020 och där ersättningen betalas ut efter detta datum.

Huvudregeln enligt 10 kap. SFL är att skatteavdrag ska göras av utbetalaren på ersättning för arbete. Skatteavdrag ska i vissa fall inte göras från ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige. Detta undantag gäller inte om ersättningen avser näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige (10 kap. 6 § SFL).

Observera dock att begränsat skattskyldiga personer som utför arbete i Sverige kan omfattas av reglerna om skatteavdrag för skatt enligt SINK eller A-SINK (se nedan). Även reglerna om godkännande för F-skatt är tillämpliga för begränsat skattskyldiga personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Det kan här nämnas att arbetsgivare har en underrättelseskyldighet till Skatteverket när en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare) anställs eller sänds till Sverige för att arbeta. Det gäller även utländska arbetsgivare och även om denne saknar fast driftställe i Sverige.

Skatteavdrag när inkomsten är skattepliktig enligt SINK

Om ersättningen för arbetet omfattas av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag inte göras för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL. Skatteavdrag ska i stället göras för skatt enligt SINK (10 kap. 7 § SFL).

Om det, trots att den fysiska personen är skattskyldig enligt SINK, inte finns något beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till att det finns ett sådant beslut, ska skatteavdrag göras enligt de allmänna reglerna om skatteavdrag för preliminär skatt i 10 kap. SFL.

Om den skattskyldiga väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK ska Skatteverket inte fatta något beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Det innebär att den grundläggande skyldigheten för utbetalaren att göra skatteavdrag enligt de allmänna reglerna i 10 kap. SFL gäller.

Skatteavdrag när inkomsten är skattepliktig enligt A-SINK

Skatteavdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL ska inte heller göras från en ersättning för arbete som är skattepliktig enligt A-SINK. Vid utbetalning av en sådan ersättning ska skatteavdrag i stället göras för skatt enligt A-SINK (10 kap. 8 § första stycket SFL).

En artist, idrottsutövare eller ett artistföretag kan välja beskattning enligt IL i stället för enligt A-SINK. Skatteverket ska efter en begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL. Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag göras för preliminär skatt enligt de allmänna bestämmelserna i 10 kap. SFL.

Som nämnts ovan ska man göra skatteavdrag från ersättning till utländska juridiska personer bara om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige. Bestämmelsen ska dock inte gälla för en utländsk juridisk person som är skattskyldig enligt A-SINK men som begär att i stället bli beskattad enligt IL. När Skatteverket har beslutat om skattskyldighet enligt IL ska alltså skatteavdrag för preliminär skatt göras.

Skatteavdrag vid utlandsarbete

En svensk utbetalare eller en utländsk utbetalare med fast driftställe i Sverige har en generell skyldighet att göra skatteavdrag vid betalning av ersättning för arbete. Det gäller även om arbetet utförs i utlandet. Det finns dock undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag vid utlandsarbete. Undantagen beror dels på nationell svensk lagstiftning, dels på Sveriges åtaganden i internationella skatteavtal.

Ett undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag gäller vid skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregeln och skattebefrielse enligt oceanfartsregeln för sjömän (183-dagarsregeln, 3 kap. 9–13 §§ IL). För att det inte ska finnas någon skyldighet att göra skatteavdrag i dessa fall ska mottagaren av ersättningen visa utbetalaren ett beslut om skattebefrielse från Skatteverket.

Ett annat undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag i Sverige gäller i vissa fall vid arbete i ett annat nordiskt land. Det finns en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna och när någon av reglerna i överenskommelsen är tillämplig kan Skatteverket fatta beslut om att skatteavdrag inte ska göras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]