OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Fondbolag, fondföretag m.fl. ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkt på vissa värdepappersfonder och specialfonder som fysiska personer och dödsbon äger andelar i.

Allmänt om uppgiftskyldigheten

För att underlätta för de som har andelar i värdepappersfonder, vissa fondföretag, specialfonder och andelar i vissa utländska specialfonder finns det en kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt på dessa fonder. Bestämmelserna om kontrolluppgifter på schablonintäkt på värdepappersfonder och specialfonder finns i 22 kap. 17–21 §§ SFL.

Schablonintäkten är en schablonbeskattning av andelsägarna till värdepappersfonder och specialfonder och där schablonintäkten ska redovisas i andelsägarens inkomstdeklaration. Intäkten beräknas till 0,4 procent av värdet på andelarna vid ingången av kalenderåret på de andelar som ägs av den skattskyldige. Läs mer om schablonintäkt och beskattning av fondandelar.

Schablonintäkten på 0,4 procent ska inte tas upp för innehav av värdepappersfond eller specialfond som förvaras på ett investeringssparkonto vid kalenderårets ingång.

Det finns flera grundläggande bestämmelser om kontrolluppgifter. Bl.a. framgår att dessa kontrolluppgifter ska lämnas vid samma tidpunkt som övriga kontrolluppgifterna i inkomstslaget kapital.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift ska enligt 22 kap 19 § SFL lämnas av

  • fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 LVF eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet
  • AIF-förvaltare som förvaltar specialfond eller utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige (20 kap 1 § 3 och 4 SFL), eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till institutet
  • förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § LVF
  • fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § LVF.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit ett avtal med ett värdepappersinstitut om att ta hand om försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften istället lämnas av värdepappersinstitutet (22 kap. 19 § andra stycket SFL).

I det fall andelen i fonden är förvaltarregistrerad ska istället förvaltaren lämna kontrolluppgiften (22 kap. 19 § tredje stycket SFL).

Kontrolluppgiften om schablonintäkt ska lämnas av det fondbolag, förvaltare m.m. som ansvarade för andelarna vid ingången av kalenderåret.

Kontrolluppgift för utländska fonder

För följande utländska fonder ska kontrolluppgift lämnas om schablonintäkt:

  • samtliga utländska fonder (fondföretag) som har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet vilka motsvarar svenska värdepappersfonder (20 kap. 1 § 2 SFL)
  • utländska fonder som inte är en juridisk person och som inte omfattas av UCITS IV-direktivet, men som får säljas i Sverige enligt tillstånd av Finansinspektionen (20 kap 1 § 4 SFL).

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysisk person och dödsbon (22 kap 18 § SFL) som vid årets ingång ägt andelar i en värdepappersfond eller en specialfond (42 kap. 43 § IL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto (22 kap 20 § SFL).

Begränsat skattskyldiga

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift för schablonintäkt på värdepappersfonder och specialfonder gäller även för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Se även vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

Hur beräknas schablonintäkten?

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten (22 kap 21 § SFL). Intäkten är 0,4 procent av kapitalunderlaget.

Skatteverket anser att vid värderingen av fondandelar bör i första hand den beräknade NAV-kursen användas. En NAV-kurs (Net Asset Value) är ett beräknat värde av fondandelarna utifrån fondförmögenheten. För börshandlade fondandelar bör värderingen göras på samma sätt som för andra noterade tillgångar. (Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? under rubriken 4.6 Värdepappersfonder och specialfonder.)

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om schablonintäkt ska lämnas på blankett KU 41 (formulär SKV 2313). Vissa gemensamma regler gäller för kontrolluppgifter i kapital. Uppgift ska t.ex. lämnas om specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnare och den som uppgiften avser.

Begränsat skattskyldiga

För begränsat skattskyldiga ska i de flesta fall uppgift lämnas om den skattskyldiges utländska skatteregisteringsnummer och landskod.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? [1]