OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Vid varutransport mellan EU-länder kan förvärvsbeskattning i Sverige bli aktuell även om transporten inte avslutas här.

Beskattning i Sverige vid transport mellan andra EU-länder

Förvärvsbeskattning i Sverige kan i vissa fall ske även om varan inte transporteras till Sverige från ett annat EU-land. Det gäller vid tillämpning av den s.k. reservregeln (2 a kap. 2 § 2 och 6 § första och andra stycket ML). Bestämmelserna om reservregeln motsvaras av artikel 41 i mervärdesskattedirektivet.

Vid unionsinterna förvärv gäller som huvudregel att beskattning ska ske i det land varan befinner sig då transporten avslutas. Skatteverket anser att det av ML:s förarbeten framgår att den s.k. reservregeln ska säkerställa beskattning i samband med unionsintern varuhandel när varan inte beskattas i destinationslandet. Om köparen har åberopat sitt registreringsnummer i ett annat EU-land än destinationslandet och inte kan visa att beskattning av förvärvet skett i destinationslandet ska beskattning ske i det land där köparen är registrerad.

Reservregeln innebär inte någon valfrihet mellan beskattning av ett unionsinternt förvärv i det land där köparen är registrerad respektive beskattning i varans destinationsland. Det land där transporten avslutas har alltid beskattningsrätten för ett unionsinternt förvärv oberoende av att reservregeln tillämpats i ett annat medlemsland.

Förutsättningar för reservregeln

Det ska vara fråga om att (2 a kap. 2 § 2 ML)

 • en vara förvärvas mot ersättning
 • varan transporteras mellan EU-länder.

Transporten kan ske av köparen, av säljaren eller för någonderas räkning.

Följande förutsättningar ska också vara uppfyllda (2 a kap. 6 § första stycket ML):

 • köparen är registrerad till mervärdesskatt i Sverige
 • köparen anger sitt svenska registreringsnummer
 • säljaren är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land
 • köparen har inte visat att han eller hon påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärvet.

Undantag vid trepartshandel

Det föreligger inte något unionsinternt förvärv i Sverige enligt reservregeln om en köpare åberopar sitt svenska registreringsnummer till mervärdesskatt i egenskap av mellanman i en trepartshandel.

Det gäller under förutsättning att köparen visar att förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EU-land och att den till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen (2 a kap. 6 § tredje stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 42 i mervärdesskattedirektivet.

Begreppet ”efterföljande omsättning”

Skatteverket anser att begreppet ”efterföljande omsättning” ska tolkas med hänsyn till bestämmelsens syfte och avse just den efterföljande omsättning som sker i samband med en trepartshandel och inga andra omsättningar (Skatteverkets ställningstagande Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln).

Exempel: inte efterföljande omsättning

SE AB köper varor i Österrike och åberopar sitt svenska VAT-nummer. Varorna transporteras till Ungern där de ska omsättas, men SE AB har vid förvärvet ingen köpare till varorna.

Reservregeln är tillämplig. SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Ungern för förvärvet. Bolaget har inte heller förvärvat varan för en efterföljande omsättning i Ungern i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Undantag när beskattning av förvärvet har skett i destinationslandet

Skatteverket anser att den som förvärvar varan måste visa att han eller hon har beskattats för förvärvet i destinationslandet för att undgå beskattning enligt reservregeln när det inte är fråga om trepartshandel.

Reservregeln blir tillämplig bl.a. i följande fall

Skatteverket anser att reservregeln blir tillämplig även om

 • det sker en omsättning av varan i destinationslandet för vilken köparen i det landet är skattskyldig
 • varan används i samband med en omsättning av en tjänst för vilken köparen av tjänsten är skattskyldig
 • destinationslandet har infört en omsättningströskel för skattskyldighet
 • destinationslandet har infört särskilda regler för små företag.

Justering av utgående skatt

Om beskattning har skett i enlighet med reservregeln och förvärvaren senare visar att han eller hon påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land på grund av förvärvet har denne rätt att göra justering av sin redovisning (2 a kap. 6 § andra stycket ML och 13 kap. 25 a § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 41 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Exempel: registrering i destinationslandet

SE AB köper varor i Frankrike och åberopar sitt svenska VAT-nummer. Varorna transporteras till Spanien där SE AB tänker sälja dem. SE AB blir skattskyldig i Spanien för försäljningarna men är inte registrerad där vid tiden för förvärvet. Reservregeln blir tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige.

Om SE AB visar att förvärvet beskattas i Spanien när registreringen är klar får justering ske i Sverige.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln [1] [2] [3] [4]