Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2010-07-06

Dnr: 131 456163-10/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Den s.k. reservregeln ska säkerställa beskattning i samband med gemenskapsintern varuhandel när varan inte beskattas i destinationslandet. När köparen har åberopat sitt registreringsnummer i ett annat EU-land än destinationslandet och inte kan visa att beskattning av förvärvet skett i destinationslandet ska beskattning av förvärvet ske i det EU-land där köparen är registrerad.

Skatteverket anser att reservregelns begrepp "en efterföljande omsättning" ska tolkas med hänsyn till bestämmelsens syfte. Begreppet ska avse just den efterföljande omsättning som sker i samband med en trepartshandel och inga andra omsättningar.

För att undgå beskattning enligt reservregeln i andra fall än vid trepartshandel anser Skatteverket att den som förvärvar en vara måste visa att han har beskattats för förvärvet i destinationslandet. Detta gäller även när det i destinationslandet har skett en omsättning av varan, eller omsättning av en tjänst i samband med användning av varan, för vilken köparen av varan eller tjänsten är skattskyldig. Detsamma gäller i situationer där destinationslandet har infört en omsättningströskel för skattskyldighet eller har infört särskilda regler för små företag.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i ett ställningstagande 2010-06-23, dnr 131 39306010/111, behandlat återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln.

Frågor har uppkommit om i vilka fall förvärvsbeskattning ska ske enligt den s.k. reservregeln. Ska regeln tillämpas i situationer där omvänd skattskyldighet för varor eller tjänster föreligger i destinationslandet samt i fall där destinationslandet tillämpar en omsättningströskel för skattskyldighet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 kap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framgår att mervärdesskatt ska betalas till staten vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet. Skattskyldig för sådana förvärv är, enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 ML, den som förvärvar varan.

Med gemenskapsinternt förvärv förstås enligt bestämmelserna i 2 a kap. 2 § 2 ML att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EG-land från Sverige eller ett annat EG-land. Denna regel benämns allmänt som "reservregeln".

Av 2 a kap. 6 § första stycket ML framgår att en vara ska anses förvärvad enligt 2 § 2, om

  • köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,
  • förvärvet görs, under angivande av köparens svenska registreringsnummer, från en säljare som är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EG-land, och
  • köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat EG-land för förvärvet.

Enligt 2 a kap. 6 § tredje stycket ML ska en vara inte anses förvärvad enligt första stycket, om köparen visar att förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EG-land och den till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen.

Av 2 a kap. 6 § andra stycket ML framgår att det i 13 kap. 25 a § ML finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana förvärv som avses i 2 a kap. 6 § första stycket ML ska återfås, för det fall att mervärdesskatt har påförts i varans destinationsland efter det att förvärvaren redovisat den utgående skatten i sin deklaration här i landet.

Motsvarigheten till bestämmelserna i 2 a kap. 6 § och 13 kap. 25 a § ML finns i artikel 41-42 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Reglerna om förvärvsbeskattning enligt 2 a kap. 6 § ML behandlas i prop. 1994/95:57 s. 166-167. Här framgår att syftet med reglerna i första stycket är att undvika att gemenskapsinterna förvärv blir obeskattade. Utgångspunkten är att beskattning ska ske i det EU-land där transporten av en vara slutar, destinationslandet. Genom införande av 2 a kap. 6 § första stycket ML kan ett gemenskapsinternt förvärv föranleda beskattning i det land där förvärvaren är registrerad i stället för i det land där transporten avslutas. Regeln är emellertid tillämplig endast om förvärvaren inte visar att han har betalat skatt i det sistnämnda landet. Regeln är närmast att se som en reservregel till huvudregeln om att gemenskapsinterna förvärv ska beskattas i destinationslandet. Vidare framgår att syftet med 2 a kap. 6 § tredje stycket ML är att förenkla beskattningsförfarandet i samband med s.k. triangeltransaktioner (trepartshandel). Den i ett EU-land registrerade säljaren ska kunna undgå registreringsskyldighet i ett annat EU-land där han utför en trepartshandel.

4 Skatteverkets bedömning

Av ML:s förarbeten framgår att den s.k. reservregeln tillkommit för att säkerställa beskattning i samband med gemenskapsintern varuhandel när varan inte beskattas i destinationslandet.

Som huvudregel gäller att förvärvet ska beskattas i det land varan befinner sig då transporten avslutas. Om köparen har åberopat sitt registreringsnummer i ett annat EU-land än destinationslandet och inte kan visa att beskattning av förvärvet skett i destinationslandet ska beskattning av förvärvet ske i det EUland där köparen är registrerad.

Syftet med regeln i 2 a kap. 6 § tredje stycket ML är att förenkla beskattningsförfarandet vid trepartshandel. Skatteverkets uppfattning är att begreppet "en efterföljande omsättning" i 6 § tredje stycket ska tolkas med hänsyn till bestämmelsens syfte. Begreppet ska avse den omsättning som sker mellan mellanmannen och köparen i samband med en trepartshandel och inga andra omsättningar. I en trepartshandel är köparen i destinationslandet känd när mellanmannen gör sitt förvärv eftersom kravet för att transaktionen ska anses vara en trepartshandel är att varan ska transporteras direkt från den första säljaren till köparen i destinationslandet.

När det inte är fråga om trepartshandel innebär det enligt Skatteverkets uppfattning att den som förvärvar varan måste visa att han har beskattats för förvärvet i destinationslandet för att undgå beskattning enligt reservregeln. Detta gäller även när det i destinationslandet har skett en omsättning av varan, eller omsättning av en tjänst i samband med användning av varan, för vilken köparen av varan eller tjänsten är skattskyldig. Detsamma gäller i situationer där destinationslandet har infört en omsättningströskel för skattskyldighet eller har infört särskilda regler för små företag.

I det följande exemplifierar Skatteverket tillämpningen av reservregeln i olika situationer.

Exempel 1

SE AB köper varor i Österrike och åberopar sitt svenska VAT-nr. Varorna transporteras till Ungern där de ska omsättas men SE AB har vid förvärvet ingen köpare till varorna. När varorna väl omsätts i Ungern blir köparna skyldiga att redovisa mervärdesskatt på varuomsättningarna.

Reservregeln är tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är uppfyllda. SE AB är registrerat till mervärdeskatt i Sverige och åberopar sitt VAT-nummer när varorna köps från det mervärdesskatteregistrerade företaget i Österrike. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Ungern för förvärvet. SE AB har inte förvärvat varan för en efterföljande omsättning i Ungern i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Exempel 2

SE AB köper varor i Tyskland som säljs vidare till ett företag i Danmark. Samtliga företag är registrerade till mervärdesskatt i sina respektive länder. Varorna transporteras direkt till SE AB:s köpare i Danmark.

Reservregeln är inte tillämplig vilket innebär att SE AB inte ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är visserligen uppfyllda, på samma sätt som i exempel 1, men tredje stycket samma paragraf blir tillämpligt eftersom förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i Danmark i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Exempel 3

SE AB köper varor i Frankrike och åberopar sitt svenska VAT-nr. Varorna transporteras till Spanien där SE AB tänker sälja dem. SE AB blir skattskyldigt i Spanien med anledning av försäljningen av varor men har ännu inte blivit registrerat till mervärdesskatt i Spanien.

Reservregeln är tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är uppfyllda. SE AB är registrerat till mervärdeskatt i Sverige och åberopar sitt VAT-nummer när varorna köps från det mervärdesskatteregistrerade företaget i Frankrike. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Spanien eftersom registrering inte har skett. SE AB har inte gjort förvärvet för en efterföljande omsättning i Spanien i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Justering kan ske enligt 2 a kap. 6 § andra stycket ML (13 kap. 25 a § ML) om SE AB, när registrering skett i Spanien, visar att förvärvet beskattats där. Efter registreringen bör SE AB använda sitt spanska VAT-nummer vid förvärv av varor som ska transporteras till Spanien. Om bolaget trots det fortsätter att åberopa sitt svenska registreringsnummer måste det visa att beskattning av förvärvet skett i Spanien för att undgå beskattning enligt reservregeln.

Exempel 4

SE AB förvärvar varor i Spanien och åberopar sitt svenska VAT-nr. Varorna transporteras till Italien där SE AB ska utföra en reparationstjänst. Varorna ingår som ett led i tillhandahållandet av denna tjänst. Den italienske köparen blir skyldig att redovisa mervärdesskatten på reparationstjänsten.

Reservregeln är tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är uppfyllda. SE AB är registrerat till mervärdeskatt i Sverige och åberopar sitt VAT-nummer när varorna köps från det mervärdesskatteregistrerade företaget i Spanien. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Italien för förvärvet. SE AB har inte gjort förvärvet för en efterföljande omsättning i Italien i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Exempel 5

SE AB förvärvar varor i Polen och åberopar sitt svenska VAT-nummer. Varorna transporteras till Storbritannien. Varorna ska omsättas i Storbritannien och omsättningen är i sig skattepliktig där, men SE AB har inte registrerats för mervärdesskatt i Storbritannien på grund av särskilda regler för små företag.

Reservregeln är tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är uppfyllda. SE AB är registrerat till mervärdeskatt i Sverige och åberopar sitt VAT-nummer när varorna köps från det mervärdesskatteregistrerade företaget i Polen. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Storbritannien för förvärvet. SE AB har inte gjort förvärvet för en efterföljande omsättning i Storbritannien i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Exempel 6

SE AB förvärvar varor i Danmark och åberopar sitt svenska VAT-nr. Varorna transporteras till Tyskland där de ska användas som ersättning för skadad vara eller i samband med en garantireparation. Det sker således inte någon omsättning i Tyskland.

Reservregeln är tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är uppfyllda. SE AB är registrerat till mervärdeskatt i Sverige och åberopar sitt VAT-nummer när varorna köps från det mervärdesskatteregistrerade företaget i Danmark. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Tyskland för förvärvet. SE AB har inte gjort förvärvet för en efterföljande omsättning i Tyskland i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Exempel 7

SE AB förvärvar varor i Danmark och åberopar sitt svenska VAT-nr. Varorna transporteras till Tyskland där de ska användas som varuprover/visas upp vid mässa i marknadsföringssyfte. Om SE AB lyckas hitta kunder i Tyskland kommer de framöver att omsätta varor från lager i Tyskland. Bolaget blir då skyldigt att registrera sig för mervärdesskatt i Tyskland och debitera tysk mervärdesskatt på sin försäljning av varor.

Reservregeln är tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. Förutsättningarna i de tre strecksatserna i 2 a kap. 6 § första stycket ML är uppfyllda. SE AB är registrerat till mervärdeskatt i Sverige och åberopar sitt VAT-nummer när varorna köps från det mervärdesskatteregistrerade företaget i Danmark. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Tyskland för förvärvet. SE AB har inte gjort förvärvet för en efterföljande omsättning i Tyskland i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Om registrering sker i Tyskland bör SE AB använda sitt tyska VAT-nummer vid förvärv av varor som transporteras till Tyskland. Om bolaget trots det fortsätter att åberopa sitt svenska registreringsnummer måste det visa att beskattning av förvärvet skett i Tyskland för att undgå beskattning enligt reservregeln.