OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket avslutar registreringen av faderskap och föräldraskap i folkbokföringen som hävts av allmän domstol. Detsamma gäller när faderskap har hävts genom så kallad tredjemansbekräftelse vid socialnämnden.

Ett moderskap kan upphävas genom domstols dom, läs mer under Fastställelse och upphävande av moderskap genom dom.

Hävande av faderskap

Ett fastställt faderskap som senare visar sig vara felaktigt kan hävas under vissa förutsättningar. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda varierar beroende på om faderskapet har fastställts genom presumtion, bekräftelse eller dom.

Hävande av presumerat faderskap

Om kvinnan var gift med en man när barnet föddes kan presumtionen att han är far till barnet hävas genom att:

De två sätten för att häva ett presumerat faderskap beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Hävande av faderskapspresumtionen genom dom

Domstolen ska förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om:

  • det är utrett att modern har haft samlag med en annan man under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andra mannen,
  • det kan hållas för visst att det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet moderns make inte är barnets far, eller
  • barnet har kommit till innan äktenskapet eller under tid makarna levt isär och det inte är sannolikt att de har haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

Ansökan om att häva en faderskapspresumtion kan göras av barnet, mannen i äktenskapet eller, under vissa förutsättningar, mannens arvingar om han är avliden (3 kap. 1 och 2 §§ FB).

När ett faderskap har hävts genom dom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Underrättelsen består av en kopia av domen och ett lagakraftbevis. (1 § förordningen [1949:661] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och änden enligt föräldrabalken m.m.). Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock i båda fallen först när domen har fått laga kraft.

Hävande av faderskapspresumtionen genom tredjemansbekräftelse

Tredjemansbekräftelse kan användas när det står klart för både barnets mor och hennes make att en annan man är far till barnet och är villig att bekräfta faderskapet.

Vid en tredjemansbekräftelse hävs makens presumerade faderskap samtidigt som den andra mannens faderskap fastställs. En sådan bekräftelse måste alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska socialnämnden och barnets mor eller särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Om barnet är över 18 år behöver inte socialnämnden godkänna bekräftelsen. Däremot måste alltid barnets mor skriftligen godkänna en tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § andra stycket och 4 § första stycket FB).

En tredjemansbekräftelse förutsätter att både barnets mor och den man hon var gift med vid tiden för barnets födelse är i livet och kapabla att godkänna faderskapsbekräftelsen. Om barnets mor eller hennes make är avliden kan faderskapspresumtionen endast hävas genom beslut av allmän domstol.

När ett faderskap har hävts för ett barn genom en tredjemansbekräftelse ska socialnämnden underrätta Skatteverket om detta. Skatteverket avslutar registrerat faderskap i folkbokföringen från och med den dag som socialnämnden godkänt tredjemansbekräftelsen.

Hävande av bekräftat faderskap

Ett faderskap som fastställts genom bekräftelse kan av allmän domstol förklaras sakna verkan om det senare visas att den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet (1 kap. 4 § tredje stycket FB).

Det finns inte några särskilda regler som anger vem som kan ansöka om hävande av ett faderskap som fastställts genom bekräftelse. Enligt praxis gäller dock att ansökan får göras av barnet, den man som gjort bekräftelsen och, under vissa förutsättningar, mannens arvingar om han är avliden (NJA 1988 s. 525).

När en domstol har förklarat att en faderskapsbekräftelse saknar verkan skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Underrättelsen består av en kopia av domen och ett lagakraftbevis. (1 § förordningen [1949:661] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och änden enligt föräldrabalken m.m.). Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock i båda fallen först när domen har fått laga kraft.

Hävande av faderskap som fastställts genom dom

Ett faderskarskap som fastställts genom dom kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen. För att resning ska beviljas måste sökanden lägga fram ny bevisning som gör det sannolikt att en annan man än den som har fastställts är far till barnet. Sådan ny bevisning kan tas fram exempelvis genom att domstolen, efter ansökan från enskild, beslutar att en viss man måste genomgå en rättsgenetisk undersökning (1 a § tredje stycket lagen [1958:642] om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Resultatet av undersökningen kan sedan läggas till grund för en ansökan om resning.

Om en domstol efter resning har ändrat en tidigare meddelad faderskapsdom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Underrättelsen består av en kopia av domen och ett lagakraftbevis. (1 § förordningen [1949:661] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och änden enligt föräldrabalken m.m.). Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock i båda fallen först när domen har fått laga kraft.

Hävande av faderskap i utlandet

Ett utländskt domstolsavgörande om hävande av faderskap kan under vissa förutsättningar vara giltigt i Sverige. Läs mer under Hävande av faderskap i utlandet.

Hävande av föräldraskap

En allmän domstol kan förklara att en bekräftelse om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB saknar verkan om det visar sig att kvinnan som har bekräftat föräldraskapet inte kan anses vara förälder. Så kan exempelvis vara fallet om det efter en DNA-analys skulle visa sig att barnet inte kan ha avlats i samband med den assisterade befruktningen. Detta motsvarar vad som gäller för hävande av faderskap när en domstol förklarar att en faderskapsbekräftelse saknar verkan mot mannen som bekräftat faderskapet (1 kap. 4 § tredje stycket och 9 § andra stycket FB).

Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB som har fastställts av domstol kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen.

Ett föräldraskap som hävts genom dom avslutas i folkbokföringen från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock i båda fallen först när domen har fått laga kraft.

Följder av ett hävt faderskap eller föräldraskap

Ett hävt faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB innebär att Skatteverket måste utreda om hävandet medför att även andra uppgifter i folkbokföringen måste ändras för barnet.

Efternamn

Det finns särskilda regler om förlust av efternamn på grund av hävt faderskap eller föräldraskap.

Medborgarskap

Ett hävt faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB kan medföra att barnet förlorar eller förvärvar medborgarskap.

Om ett barn har förvärvat svenskt medborgarskap från sin far eller förälder så förlorar barnet inte sitt svenska medborgarskap om faderskapet eller föräldraskapet hävs (RÅ 2006 ref. 73). Domen innebär en ändring av tidigare praxis och Skatteverket kan efter begäran ändra (ompröva) äldre beslut om av att avsluta svenskt medborgarskap i folkbokföringen på grund av hävt faderskap.

En eventuell förlust av ett utländskt medborgarskap i samband med hävt faderskap eller föräldraskap prövas mot det aktuella landets lag.

Vårdnad

Om faderskapet hävs och mannen är gift med barnets mor, blir barnets mor ensam vårdnadshavare för barnet. Även i de fall föräldrarna inte är gifta med varandra och har gemensam vårdnad blir barnets mor ensam vårdnadshavare för barnet (6 kap. 3 § FB). Motsvarande gäller när ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB hävs i domstol och föräldrarna har gemensam vårdnad.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • Regeringsrättens årsbok 2006 referat 73 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m. [1] [2] [3]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]