OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Vid import ska mervärdesskatt redovisas i den redovisningsperiod då Tullverket ställt ut en tullräkning eller ett tullkvitto.

Beskattning av import

När ett företag som är registrerat till mervärdesskatt importerar varor från tredjeland är Skatteverket beskattningsmyndighet. Redovisning ska ske i företagets mervärdesskattedeklaration. Läs om beskattning vid import.

Redovisning av utgående skatt

Utgående skatt vid import ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto (13 kap. 6 § 4 ML).

Bestämmelsen gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden.

Redovisning av ingående skatt

Ingående skatt vid import ska dras av i samma redovisningsperiod som den utgående skatten för importen redovisas (13 kap. 23 § första stycket ML). Det innebär att ingående skatt ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken Tullverket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto.

Denna tidpunkt för redovisning av ingående skatt gäller även då den utgående skatten inte ska redovisas till Skatteverket (13 kap. 23 § andra stycket ML). Denna regel behövs om den utgående skatten ska redovisas till Tullverket, men den ingående skatten till Skatteverket. Så kan bli fallet t.ex. om en importör inte är registrerad till mervärdesskatt när Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut avseende en viss import, men registreras strax efteråt (prop. 2013/14:16 s. 32).

Konkurs

Om en skattskyldig har försatts i konkurs och skattskyldigheten, men inte redovisningsskyldigheten, har inträtt för mervärdesskatt vid import, ska den skattskyldige redovisa den utgående skatten i den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelades (13 kap. 10 § ML).

Överlåtelse av verksamhet

Om en skattskyldig överlåter hela eller en del av sin verksamhet och skattskyldighet, men inte redovisningsskyldighet, har inträtt för mervärdesskatt vid import ska den skattskyldige redovisa den utgående skatten i den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum (13 kap. 11 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition prop. 2013/14:16 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import [1]