OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av så kallad felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Vad som är en felaktigt debiterad mervärdesskatt och skyldigheten att betala kan du läsa om på sidan Betalningsskyldig för felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Den som utfärdar en faktura med felaktigt debiterad mervärdesskatt

Ett belopp som en säljare felaktigt har betecknat som mervärdesskatt i en faktura eller liknande handling ska betalas till staten. En sådan faktura eller handling kan utfärdas inte bara av en säljare som är registrerad till mervärdesskatt utan också av en säljare som inte är registrerad till mervärdesskatt.

Säljaren är registrerad till mervärdesskatt

Ett belopp som felaktigt angetts som mervärdesskatt ska normalt redovisas enligt de regler som gäller för den redovisningsmetod som tillämpas av den som angett beloppet i handlingen. Om beloppet som nämnts på fakturan eller handlingen inte motsvaras av någon verklig omsättning av vara eller tjänst ska beloppet redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan eller handlingen utfärdades (13 kap. 27 § ML).

Säljaren är inte registrerad till mervärdesskatt

För den som inte är registrerad till mervärdesskatt ska redovisning ske i en särskild skattedeklaration. Den felaktigt debiterade mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration för den kalendermånad under vilken den felaktiga fakturan eller handlingen har utfärdats (26 kap. 7 § första stycket SFL).

Ändring av felaktigt debiterad mervärdesskatt

Ett belopp som felaktigt redovisats som utgående skatt kan rättas. I 13 kap. 28 § ML finns därför särskilda regler som anger villkoren och tidpunkten för en sådan rättelse.

För att en ändring av den felaktigt debiterade skatten ska ske krävs normalt att en kreditnota utfärdas. Ändringen ska göras i redovisningen för den period under vilken kreditnotan har utfärdats (13 kap. 28 § första stycket ML). Ändringen ska alltså göras enligt en fakturadatummetod (prop. 2007/08:25 s. 94).

Nytt: 2020-09-08

Om den felaktigt debiterade skatten redovisats enligt 4 a § lagen om särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska ändringen göras i den ursprungliga redovisningsperioden. Detsamma gäller om redovisning skett enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land (13 kap. 28 § första stycket ML).

Skatteverket ska efterge kravet på kreditnota om det finns särskilda skäl (13 kap. 28 § andra stycket ML). Skatteverket anser att ändringen av den felaktigt debiterade mervärdesskatten i sådant fall ska göras i den redovisningsperiod då beloppet ursprungligen redovisats. Ändringen i den aktuella redovisningsperioden ska då hanteras inom ramen för omprövningsförfarandet i SFL (Skatteverkets ställningstagande Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger).

Den som får en faktura med felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som får en faktura eller en annan handling med felaktigt debiterad skatt har inte rätt att redovisa beloppet som ingående skatt i deklarationen. Om ett sådant avdrag ändå gjorts måste ändring ske när en kreditnota tas emot. Ändringen av den felaktigt avdragna skatten ska då ske i den ordning som gäller för köparens redovisning av ingående skatt (13 kap. 26 § ML). Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska alltså ändring ske i den redovisningsperiod under vilken kreditnotan tas emot. Om bokslutsmetoden tillämpas ska rättelse ske för den redovisningsperiod under vilken betalning sker eller i den sista redovisningsperioden för beskattningsåret.

Den felaktigt avdragna skatten kan dock redan vara återförd, d.v.s. rättad, innan kreditnotan tas emot. I sådant fall medför den mottagna kreditnotan ingen ytterligare rättelse.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet

Det belopp som felaktigt angetts som mervärdesskatt i en faktura för en tjänst eller en vara som ska vara föremål för omvänd skattskyldighet får ses som en del av ersättningen och ingår därmed i beskattningsunderlaget. Det innebär att köparen ska beräkna och redovisa mervärdesskatt på hela ersättningen, d.v.s. inklusive den felaktigt debiterade mervärdesskatten.

Exempel: Felaktigt debiterad mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet för byggtjänster

En säljare har felaktigt debiterat mervärdesskatt på tillhandahållandet av byggtjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet. I efterhand ställer säljaren ut en kreditnota avseende den felaktigt debiterade mervärdesskatten. Både säljare och köpare redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden.

Redovisningsperioden juni:

 • Säljaren utfärdar en faktura på 10 000 kr plus mervärdesskatt 2 500 kr
 • Säljaren måste betala in den felaktigt debiterade mervärdesskatten om 2 500 kr.
 • Köparen redovisar utgående skatt med 3 125 kr (12 500 x 25 %). Köparen redovisar också ingående skatt med 3 125 kr, eftersom han har full avdragsrätt.

Redovisningsperioden augusti:

 • Säljaren utfärdar en kreditnota.
 • Säljaren får tillbaka 2 500 kr av staten.
 • Köparen minskar den utgående skatten med 625 kr (3 125 - 2 500). Samtidigt måste köparen minska den ingående skatten med samma belopp, d.v.s. 625 kr.

Kompletterande information

 • Feldebiterad skatt är inte ingående skatt enligt ML och kan därmed inte medföra rätt till avdrag eller återbetalning för köparen, se Begreppet ingående skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor [1]

Ställningstaganden

 • Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger [1]