OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut enligt SFL till fördel för den som beslutet gäller, i princip utan några tidsbegränsningar.

Skatteverket får ompröva på eget initiativ

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut enligt SFL till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL).

Skatteverkets befogenhet att ompröva beslut till fördel gäller oberoende av vilken typ av fel som avses, d.v.s. oavsett vilken fråga omprövningen gäller och oavsett vad som föranlett den.

Befogenheten att ompröva är inte tidsbegränsad

Befogenheten att ompröva ett beslut till fördel är inte tidsbegränsad, men Skatteverket är inte skyldigt att ompröva beslut för perioder där det inte längre finns några handlingar, (prop. 2010/11:165 s. 1096). Deklarationer och handlingar ska gallras efter sju år eller, för aktiebolag och ekonomiska föreningar, elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut (20 kap. 2 § SFF).

En annan sak är att det inte är meningsfullt att Skatteverket påbörjar en omprövning om fordran gentemot Skatteverket är preskriberad (prop. 2010/11:165 s. 1096). För sådana fordringar får den allmänna preskriptionstiden på tio år anses gälla (prop. 2010/11:165 s. 606 f.).

Vad innebär ett beslut till fördel?

Vad som är ett beslut till fördel brukar inte vara särskilt svårt att avgöra, men det beror på vilken inställning den som ärendet gäller har till beslutet. Även om ett beslut verkar vara till fördel ska Skatteverket avstå från att fatta beslut om den som ärendet gäller motsätter sig ett beslut (prop. 1989/90:74 s. 308 f). Det är särskilt viktigt att beslut som är till nackdel för den enskilda inte behandlas som om det vore fråga om ett fördelsbeslut.

Den som beslutet gäller kan överklaga ett beslut även om det är till fördel

Även om ett beslut som Skatteverket fattar med stöd av 66 kap. 19 § SFL sker på Skatteverkets initiativ och är till fördel för den som ärendet gäller kan denna begära omprövning av eller överklaga ett omprövningsbeslut som Skatteverket fattat med stöd av bestämmelsen (prop. 2010/11:165 s. 1096).

Den enskilda kan inte kräva att Skatteverket ska tillämpa bestämmelsen

Att bestämmelsen i 66 kap. 19 § SFL endast ger Skatteverket en befogenhet att ompröva beslut på eget initiativ innebär att den som ärendet gäller inte kan kräva att Skatteverket tillämpar bestämmelsen. Den som är missnöjd med att Skatteverket inte tillämpar bestämmelsen kan alltså inte vända sig till domstol med stöd av bestämmelsen (prop. 2010/11:165 s. 1096).

Exempel: man kan inte kräva att Skatteverket ska ompröva på eget initiativ

Yolanda begär omprövning av ett beskattningsbeslut. Tiden för att begära omprövning har dock gått ut så Yolanda hänvisar till 66 kap. 19 § SFL, men Skatteverket kan inte se att det är något fel på beslutet och omprövar det därför inte. Skatteverket avvisar begäran om omprövning som för sent inkommen.

Tillsammans med beslutet skickar Skatteverket en omprövnings- och överklagandehänvisning som lyder på två månader. Yolanda överklagar avvisningsbeslutet inom tvåmånadersfristen. Skatteverket rättidsprövar överklagandet och överlämnar det och övriga handlingar till förvaltningsrätten utan att fatta något obligatoriskt omprövningsbeslut. Förvaltningsrätten ska endast pröva Skatteverkets avvisning av begäran som för sent inkommen, inte om det finns grund för omprövning med stöd av 66 kap. 19 § SFL.

Följdändringar till fördel omfattas av samma regel

Följdändringar till fördel för den som beslutet gäller är inte särskilt reglerat i SFL utan får ske med stöd av 66 kap. 19 § SFL. Det finns därför ingen tidsgräns. Det är dock angeläget att följdändringsbeslut till fördel fattas så snart som möjligt och det finns inget krav på att huvudbeslutet som föranlett följdändringen har fått laga kraft. Om huvudbeslutet ändras får Skatteverket fatta ett nytt följdändringsbeslut (prop. 1989/90:74 s. 405).

Skatteverket ska ändra uppenbart oriktiga beslut

En förvaltningsmyndighet har, under vissa förutsättningar, en skyldighet att ändra uppenbart oriktiga beslut (38 § FL). Den skyldigheten att ändra gäller i likhet med befogenheten i 66 kap. 19 § SFL oavsett om beslutet ifråga har fått laga kraft eller inte.

Men Skatteverket har alltså ingen uttrycklig skyldighet att ompröva beslut med stöd av bestämmelsen i 66 kap. 19 § SFL. Det skulle dock framstå som stötande om ett beslut är uppenbart oriktigt och Skatteverket vägrade att ompröva beslutet med hänvisning till att tiden för omprövning har gått ut och till att verket inte är skyldigt att ändra oriktiga beslut efter den tidens utgång. I praktiken får Skatteverket därför anses skyldigt att ändra beslut som är uppenbart oriktiga (prop. 2010/11:165 s. 1096 f.).

Skyldigheten att ompröva beslut enligt SFL gäller dock inte frågor som har avgjorts av allmän en förvaltningsdomstol (66 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1] [2]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4] [5]