OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

När ett äktenskap upplöses eller om makarna är överens om att bodela under äktenskapet ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. De formella kraven på en bodelningshandling och anmälan om bodelning finns i äktenskapsbalken.

Fördelning av makars egendom genom bodelning

När ett äktenskap upplöses, genom skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller dödsfall, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. En bodelning behöver inte göras om makarna bara har enskild egendom och om ingen av dem begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken eller makan (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelning ska också göras om makarna anmält till Skatteverket att de vill bodela under äktenskapet (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB).

Det är makarnas giftorättsgods som ska bodelas.

Anmälan om bodelning under pågående äktenskap

Om makarna är överens om att de vill bodela under sitt pågående äktenskap ska de innan bodelningen anmäla till Skatteverket att de vill bodela. Skatteverket ska registrera anmälan (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB).

Formella krav på en bodelning och en bodelningshandling

Bodelningshandlingen ska vara skriftlig och den ska undertecknas av makarna (9 kap. 5 § ÄktB). Makarna behöver inte skriva under handlingen samtidigt. Makarna behöver inte heller underteckna handlingen personligen utan de kan representeras av ombud eller ställföreträdare vid undertecknandet (prop. 1986/87:1 s. 148).

En bodelning med anledning av skilsmässa ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då makarnas gemensamma ansökan om skilsmässa kommit in till tingsrätten, eller då den ena makans eller makens ansökan om stämning kommit in till tingsrätten (9 kap. 2 § första stycket och 14 kap. 4 § ÄktB).

En bodelning med anledning av en av makarnas död ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).

En bodelning under pågående äktenskap ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då anmälan om bodelning gjordes (9 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Det är möjligt att göra en partiell bodelning under ett pågående äktenskap, alltså en bodelning av viss egendom (NJA 1991 s. 284).

Det är frivilligt att lämna in en bodelningshandling till Skatteverket för registrering (13 kap. 6 § ÄktB).

Från vilken tidpunkt gäller en bodelning?

En bodelning är bindande mellan makarna när båda makarna har undertecknat bodelningshandlingen. Undertecknar makarna inte handlingen samtidigt blir bodelningen bindande för båda makarna först när den sista maken undertecknat bodelningshandlingen och utger avtalet, dvs. lämnar handlingen till den andre maken eller till ett ombud för transport till den andre maken (Örjan Teleman, Bodelning, Under äktenskap och vid skilsmässa, Norstedts 2016, s. 329 f.).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1991 s. 284 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Örjan Teleman, Bodelning, Under äktenskap och vid skilsmässa, Norstedts 2016, s. 329 f. [1]

Referenser inom äktenskapsregistret