OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter för de olika aktörerna. Här beskrivs bestämmelserna för de aktörer som inte är godkända lagerhållare.

Nytt: 2020-10-01

Länk till konsoliderad version av LSKE.

Vad menas med att skattskyldigheten inträder?

Att skattskyldigheten inträder innebär att den skattskyldige har att redovisa och betala skatt för de varor för vilka skattskyldighet inträtt. Detta innebär dock inte att redovisning och betalning måste ske omedelbart. Tidpunkterna för att redovisa och betala skatt följer bestämmelserna i SFL (jfr prop. 2016/17:1 s. 437).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i LSKE. Denna tidpunkt är bl.a. avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas i samband med skattesatsändringar. Om riksdagen beslutar om höjd skatt från och med ett årsskifte, ska den lägre skattesatsen som gällde före årsskiftet tillämpas på de varor som skattskyldigheten har inträtt för före årsskiftet även om redovisning och betalning ska ske först efter årsskiftet (jfr prop. 2016/17:1 s. 438).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är också det tillfälle då omfattningen av en enskild varas skatteplikt ska bedömas. Sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde avgör vad som ska anses utgöra en vara (jfr prop. 2016/17:1 s. 438).

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för andra än godkända lagerhållare finns i 12 § 2-4 LSKE. Observera att bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga och att det finns bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde. Läs mer om skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare och om undantag från skattskyldighetens inträde.

Nytt: 2020-10-01

Skattskyldighetens inträde för registrerad mottagare

För den som är godkänd som registrerad mottagare inträder skattskyldigheten när denne i sin egenskap av registrerad mottagare för in skattepliktiga varor i Sverige (12 § 3 LSKE).

Om en registrerad mottagare försätts i konkurs

Om en registrerad mottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 3 LSKE inträder efter konkursbeslutet (11 § LSKE).

Skattskyldigheten inträder för konkursboet enligt samma bestämmelser som gäller för registrerade mottagare.

Skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning kan olika aktörer bli skattskyldiga beroende på förutsättningarna i den enskilda situationen. Det kan t.ex. vara säljaren eller i vissa fall den som förmedlar distansförsäljning som är skattskyldig. Gemensamt för de flesta av dessa är att skattskyldighetens inträde regleras i 12 § 3 LSKE. Om en godkänd lagerhållare bedriver distansförsäljning regleras skattskyldighetens inträde i stället i 12 § 1 LSKE.

Registrerad EU-handlare

För den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 3 LSKE, d.v.s. den som i egenskap av registrerad EU-handlare yrkesmässigt bedriver distansförsäljning eller yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning från undantagna EU-säljare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (12 § 3 LSKE).

Om en registrerad EU-handlare försätts i konkurs

Om en registrerad EU-handlare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 3 LSKE inträder efter konkursbeslutet (11 § LSKE).

Skattskyldigheten inträder för konkursboet enligt samma bestämmelser som gäller för registrerade EU-handlare.

Den som bedriver distansförsäljning är inte en godkänd aktör

För den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 4 LSKE inträder skattskyldigheten när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige (12 § 4 LSKE).

Skattskyldig enligt 8 § första stycket 4 LSKE är den som utan att vara godkänd som lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor genom distansförsäljning när värdet av den årliga försäljningen av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående år överstiger 100 000 kronor.

Yrkesmässig förmedling av distansförsäljning av någon som inte är godkänd som lagerhållare eller registrerad EU-handlare

För den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 LSKE inträder skattskyldigheten när de skattepliktiga varorna förs in i Sverige (12 § 4 LSKE).

Skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 LSKE är den som utan att vara godkänd som lagerhållare eller registrerad EU-handlare yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare när värdet av samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående år överstiger 100 000 kronor.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 LSKE, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (12 § 2 LSKE). Bestämmelsen i 8 § första stycket 6 fanns före den 1 oktober 2020 i 8 § 3 LSKE.

Skattskyldigheten enligt 8 § första stycket 6 LSKE (tidigare 8 § 3 LSKE) omfattar även registrerade mottagare som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor (jfr prop. 2017/18:294 s. 116). Bestämmelsen omfattar även fallet då en registrerad EU-handlare yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor i Sverige.

Tidigare:

Skattskyldigheten enligt 8 § 3 LSKE omfattar även registrerade mottagare som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor (jfr prop. 2017/18:294 s. 116).

Nytt: 2020-10-01

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att det är distansförsäljning

För den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7 LSKE inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (12 § 3 LSKE). Detta gäller den som utan att vara godkänd som lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från annat EU-land utan att det är distansförsäljning.

Tidigare:

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land (tid före 1 oktober 2020)

För den som är skattskyldig enligt 8 § 2 eller 4 LSKE, d.v.s. den som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land i egenskap av registrerad mottagare eller den som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (12 § 3 LSKE).

Nytt: 2020-10-01

Skatt i samband med import i vissa fall

För den som är skattskyldig enligt 9 § LSKE, d.v.s. för import av skattepliktiga varor som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna, inträder skattskyldigheten när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat (12 § 4 LSKE).

Tidigare:

För den som är skattskyldig enligt 9 § LSKE, d.v.s. yrkesmässig import av skattepliktiga varor, inträder skattskyldigheten när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat (12 § 4 LSKE).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3]
  • Proposition 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet [1] [2]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik