OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Syftet med att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang är i första hand att de ska användas som underlag för utbyte av upplysningar med andra medlemsstater inom EU. Uppgifterna kan även användas av Skatteverket som underlag för skattekontroll och för analys av risker i skattesystemet.

Gemensamma EU-regler om uppgiftsskyldighet för gränsöverskridande arrangemang

Reglerna bygger på rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU, vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC 6). DAC 6 innebär att det införs gemensamma EU-regler om uppgiftsskyldighet för sådana arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa arrangemang mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen (prop. 2019/20:74 s. 1).

Skatteverket är behörig myndighet i Sverige. Med behörig myndighet avses den myndighet i en medlemsstat som har utsetts som sådan av medlemsstaten eller ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som agerar på det sätt som avses i direktiv 2011/16/EU. Definitionen är densamma som i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (33 b kap. 5 § SFL).

Bestämmelserna har förts in dels i ett nytt kapitel i skatteförfarandelagen (33 b kap. SFL), dels i lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang (RAL).

Syftet med DAC 6

Det överordnade syftet med att uppgifter ska lämnas är att möjliggöra ett automatiskt utbyte av upplysningar med andra medlemsstater inom EU och Europeiska kommissionen (prop. 2019/20:74 s. 206) om gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet, som skulle kunna utgöra aggressiv skatteplanering (prop. 2019/20:74 s. 38). Därutöver ska uppgifterna även kunna användas av Skatteverket som underlag för skattekontroll och för analys av risker i skattesystemet (33 b kap. 2 § SFL). Upplysningarna som utbyts ska bl.a. ge skattemyndigheterna tidig information om nya former av aggressiv skatteplanering och i vilken utsträckning de används (prop. 2019/20:74 s. 38).

Vad innebär DAC 6?

Regelverket i DAC 6 innebär en skyldighet för medlemsstaterna att automatiskt utbyta upplysningar med varandra om gränsöverskridande arrangemang och listade kännetecken. För att utbytet av dessa upplysningar ska kunna fungera är medlemsstaterna även skyldiga att införa regler om informationsskyldighet för sådana arrangemang. Informationen ska normalt lämnas av en rådgivare (33 b kap. 10 § SFL). Förutom rådgivare omfattas även användare av regelverket (33 b kap. 13 § SFL). Läs mer om vem som ska lämna uppgifter.

DAC 6 uppställer också krav på medlemsstaterna att fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella regler om uppgiftsskyldighet. Sanktionerna ska vara verkningsfulla, proportionella och avskräckande (prop. 2019/20:74 s. 39). Läs mer under Rapporteringsavgift.

Vad krävs för rapporteringsplikt?

För att ett gränsöverskridande arrangemang ska vara rapporteringspliktigt krävs att arrangemanget uppvisar åtminstone ett av de s.k. kännetecknen i RAL som indikerar att det kan finnas en risk för skatteflykt (prop. 2019/20:74 s. 39) och i vissa fall att en skatteförmån är den huvudsakliga fördelen, eller en av de huvudsakliga fördelarna, som en person rimligen kan förvänta sig av arrangemanget (12 § RAL). Skatteverket ska därför inte överpröva om en företeelse, som upptagits i RAL som ett kännetecken, i det enskilda fallet faktiskt kan utgöra aggressiv skatteplanering. Att företeelsen träffas av ett kännetecken är tillräckligt. Läs mer om vilka kännetecknen är.

Vad ska uppgifterna användas till?

Uppgifterna ska kunna användas av Skatteverket för kontroll i fråga om skatt, t.ex. för att göra riskbaserade urval för skatterevisioner eller andra utredningsåtgärder eller för kontroll i enskilda fall och för att kontrollera att andra uppgifter som ska lämnas till ledning för beskattningen faktiskt lämnas och är korrekta (prop. 2019/20:74 s. 39). Därutöver ska uppgifterna kunna användas av Skatteverket för allmänna analyser av brister i skattesystemet som kan leda t.ex. till rättsliga ställningstaganden från myndigheten eller att myndigheten uppmärksammar lagstiftaren på att det kan behöva göras en viss ändring. Uppgifterna ska inte lämnas till ledning för beskattningen (prop. 2019/20:74 s. 206).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]