OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag har rätt till omställningsstöd om det uppfyller de grundläggande förutsättningarna i 5 och 6 §§ FOM2.

Förutsättningar för att omställningsstöd ska kunna lämnas

I 5 och 6 §§ FOM2 anges de grundläggande förutsättningar, utöver de krav som följer av 1-3 §§ LOM, som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas:

Särskilda regler gäller också för vissa ombildningar av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Minskad nettoomsättning med mer än 40 procent (maj 2020)

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioden maj 2020 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för maj 2020 ha minskat med mer än 40 procent i jämförelse med motsvarande period 2019 (5 § första stycket FOM2).

Minskad nettoomsättning med mer än 50 procent (juni och juli 2020)

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för juni och juli 2020 ha minskat med mer än 50 procent i jämförelse med motsvarande period 2019 (5 § andra stycket FOM2).

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

Detta innebär att ett nystartat företag som inte har haft någon omsättning under någon av perioderna maj respektive juni och juli 2019 inte kommer att kunna kvalificera sig för stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte har någon omsättning under maj till juli 2019. Om en omstrukturering har skett t.ex. genom att en verksamhet har överförts till ett annat aktiebolag, räknas endast den omsättning som skett hos det sökande företaget. Särskilda regler gäller dock för vissa ombildningar när en enskild näringsidkare nyligen har överfört hela verksamheten till ett nybildat aktiebolag (11 § FOM2).

Omsättningsminskningen ska bero på corona

Den minskade nettoomsättningen för stödperioderna maj respektive juni och juli 2020 jämfört med samma referensperioder 2019 ska så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av corona (6 § första stycket 1 FOM2). Det är ett krav som även följer av statsstödsregelverket. Avsikten är att omsättningsstödet inte ska ges till företag där omsättningstappet har andra orsaker än spridningen av corona.

Det kan vara svårt för många företag som drabbats av minskad omsättning att visa exakt vad omsättningstappet i det enskilda fallet beror på. Vissa antaganden kommer därför att behöva göras utifrån främst vilken bransch företaget verkar inom.

För företag inom exempelvis turism-, rese- och evenemangsindustrin, som statistiskt sett drabbats mycket hårt, får det i princip antas att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande beror på effekterna av corona om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat. En sådan omständighet skulle kunna vara att företaget helt eller delvis har sålt eller avvecklat verksamheten.

För företag som är verksamma inom branscher som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av corona, exempelvis dagligvaruhandeln, kommer det däremot i praktiken att krävas mer långtgående bevisning om ett orsakssamband i det enskilda fallet.

Om företaget kan visa att det har påverkats av myndighetsåtgärder för att begränsa smittspridningen, exempelvis förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLFFS 2020:12), är detta en omständighet som ska tillmätas särskild betydelse.

En ytterligare omständighet som kan beaktas är vilken omsättning företaget hade månaderna före stödperioderna. Om företagets nettoomsättning har varit stadig eller uppåtgående under lång tid kan en plötslig nedgång under stödperioderna i många fall antas bero på effekterna av corona. På motsatt vis kan en nedåtgående försäljningstrend som har visat sig redan före utbrottet av corona i normalfallet vara ett tecken på att nedgången under stödperioderna 2020 har andra orsaker (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Nettoomsättning på minst 250 000 kr

Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020 ha uppgått till minst 250 000 kr. Det innebär att för företag som har kalenderår som räkenskapsår ska nettoomsättningen i bokslutet den 31 december 2019 ha varit minst 250 000 k (6 § första stycket 2 FOM2).

Om det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020 är längre eller kortare än 12 månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån (6 § andra stycket FOM2).

För att justera för ett kortare eller längre räkenskapsår ska företaget dividera antal dagar i räkenskapsåret med 365.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr

Stödet som företaget ansöker om ska vara på minst 5 000 kr, beräknat enligt 12-20 §§ FOM2 (6 § första stycket 3 FOM2). Se Beräkning av stödet.

Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar

Under perioden april 2020 till juni 2021 får inte företaget göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar, eller fatta sådana beslut. Läs mer på sidan Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter

Omställningsstöd får enligt 9 § FOM2 inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilt om ekonomiska svårigheter.

Företag med viss verksamhet kan inte få stöd för juni och juli

Omställningsstöd får enligt 10 § första stycket FOM2 inte lämnas för stödperioden juni och juli om företaget är verksamt inom primär jordbruksproduktion eller är ett företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilda krav för stöd juni-juli.

Företaget måste ha försökt få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först

För att ett företag ska kunna få omställningsstöd måste företaget ha gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning men också annat statligt stöd för förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet kan beräknas på (6 § första stycket 5 FOM2).

Bestämmelsen tydliggör att omställningsstödet är sekundärt i förhållande till annan motsvarande ersättning och att företaget måste försöka ta del av sådan ersättning innan de kan beviljas omställningsstöd (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Ansökan senast den 30 november 2020

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 november 2020 (6 § första stycket 6 FOM2). Läs mer om ansökan om omställningsstöd.

Stödperiod respektive referensperiod

Med stödperioder menas de månader som företaget kan söka omställningsstöd för. Maj 2020 är en stödperiod. Juni och juli 2020 är en annan egen stödperiod (4 § första stycket FOM2).

Med referensperiod menas stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019. För stödperioden maj 2020 utgör maj 2019 referensperiod och för stödperioden juni och juli 2020 utgör juni och juli 2019 referensperiod (4 § andra stycket FOM2).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]