OBS: Detta är utgåva 2020.2. Sidan är avslutad 2021.

En kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med barnets mor blir inte automatiskt förälder. Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken kan under vissa förutsättningar fastställas genom bekräftelse eller dom.

En kvinna kan registreras som förälder

En kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna får inom svensk sjukvård genomgå en assisterad befruktning, d.v.s. insemination eller befruktning utanför kroppen med donerade spermier eller enbart donerade könsceller. Assisterad befruktning får även genomgås utomlands under förutsättning att den utförs vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermadonatorn (1 kap. 9 § första och andra stycket FB).

Den kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med barnets mor kan under vissa förutsättningar registreras som förälder i folkbokföringen. Kvinnan kan inte registreras som mor eller far till barnet. Relationen mellan kvinnan och barnet anges som föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.

Det finns inte någon föräldraskapspresumtion

Bestämmelserna om faderskapspresumtion i 1 kap. 1 § FB saknar motsvarighet när det gäller föräldraskap. Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB måste alltid fastställas genom bekräftelse eller dom.

Fastställande av föräldraskap genom bekräftelse eller dom

Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB kan fastställas för en kvinna som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets mor om:

  • den assisterade befruktningen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller vid en behörig inrättning i utlandet där barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn,
  • moderns maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen, och
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.

Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB ska inte fastställas om modern var ensamstående vid tidpunkten för den assisterade befruktningen. Det finns emellertid inte något som hindrar att spermiedonatorn i dessa fall blir far till barnet genom bekräftelse (1 kap. 3 § andra och tredje stycket FB).

Föräldraskap som har fastställts genom ett utländskt domstolsavgörande eller utländsk bekräftelse gäller inte i Sverige eftersom det saknas stöd i svensk lag för ett erkännande. Det saknar betydelse om den assisterade befruktningen har utförts vid svenskt sjukhus eller vid en behörig inrättning i utlandet.

Reglerna om föräldraskap i 1 kap. 9 § FB gäller endast om den assisterade befruktningen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller när behandlingen utförts vid behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Det innebär att ett föräldraskap inte kan fastställas exempelvis om den assisterade befruktningen har utförts i privat regi. I dessa fall ska i stället faderskap fastställas enligt 1 kap. 3–5 §§ FB.

Bekräftelse av föräldraskap

En bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB ska alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen (1 kap. 4 § första stycket och 9 § tredje stycket FB).

Om barnet är över 18 år ska barnet skriftligen godkänna förälderns skriftliga och bevittnade bekräftelse. Socialnämnden och barnets mor behöver inte godkänna bekräftelsen i detta fall (1 kap 4 § första stycket och 9 § andra stycket FB).

En bekräftelse om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB får inte registreras i folkbokföringen om en man antagits (presumerats) vara barnets far. Endast om faderskapspresumtionen samtidigt hävs eller tidigare har hävts kan ett föräldraskap registreras. Presumtionen kan hävas av allmän domstol. Det finns alltså ingen möjlighet för mannen i äktenskapet att – såsom när det gäller faderskap – godkänna en kvinnas bekräftelse av föräldraskapet.

Om en kvinna har bekräftat föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB och det senare visar sig att hon inte ska anses som förälder till barnet måste allmän domstol förklara att bekräftelsen inte gäller (1 kap. 4 § tredje stycket och 9 § tredje stycket FB). Läs mer under Hävande av faderskap och föräldraskap.

Socialnämnden ska underrätta Skatteverket när en kvinna har bekräftat ett föräldraskap. Skatteverket registrerar normalt föräldraskap från den dag socialnämnden godkänt bekräftelsen. Om socialnämnden godkänt bekräftelsen före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället föräldraskapet från den dag barnet föddes.

Fastställelse av föräldraskap vid domstol

Ett föräldraskap som inte kan fastställas genom bekräftelse kan fastställas av en allmän domstol.

Socialnämnden, barnets vårdnadshavare eller barnet själv (om det är över 18 år) kan föra talan vid domstol om fastställandet av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB (3 kap. 14 § andra stycket FB).

När en domstol har fastställt ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 FB och domen fått laga kraft, skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Underrättelsen består av en kopia av domen och ett lagakraftbevis. Skatteverket registrerar föräldraskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock i båda fallen först när domen har fått laga kraft.

Socialnämnds medverkan vid fastställelse av föräldraskap

I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om föräldraskap men det kan också förekomma att dessa ärenden handläggs av sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder.

Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är förälder till ett barn och se till att föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB fastställs, om barnet har hemvist i Sverige (2 kap. 8 a § FB). Utredningen ska genomföras av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Vid fastställande av föräldraskap ska svensk lag tillämpas även om barnet är utländsk medborgare.

En föräldraskapsbekräftelse kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § andra stycket och 9 § tredje stycket FB).

Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om föräldraskap. Normalt bör föräldraskapet vara utrett inom ett år från barnets födelse (2 kap. 8 a § FB).

Under vissa angivna förutsättningar får socialnämnden lägga ner en påbörjad utredning om föräldraskap (2 kap. 7 och 8 a §§ FB).

Barn som saknar förälder i folkbokföringen

Skatteverket upprättar varje år före den 1 april en förteckning över barn som saknar far eller förälder enligt 1 kap. 9 § FB i folkbokföringen och skickar en underrättelse till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar