OBS: Detta är utgåva 2020.2. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket får i folkbokföringen registrera vem som är mor till ett barn. När en anmälan om barns födelse görs till Skatteverket så registreras den kvinna som fött barnet som mor i folkbokföringen från den dag som barnet är fött. Moderskap kan också fastställas eller upphävas genom domstols dom.

Den som föder ett barn är barnets mor

I svensk rätt finns det inte några uttryckliga bestämmelser som anger förutsättningarna för fastställelse av moderskap. Rättslig status som mor följer istället av den oskrivna principen om ”mater semper certs est” (det är alltid säkert vem som är mor). Principen innebär att det alltid är den kvinna som föder barnet som ska anses (presumeras) vara barnets rättsliga mor (prop. 2001/02:89 s. 57). Moderskapspresumtionen gäller även om barnet har kommit till efter en äggdonation och det inte finns någon genetisk koppling mellan modern och barnet, s.k. assisterad befruktning med donerade könsceller (1 kap. 7 § FB).

När en anmälan om ett barns födelse görs till Skatteverket enligt 24 § FOL registreras därför alltid den kvinna som fött ett barn som mor i folkbokföringen från den dag som barnet är fött.

Fastställelse och upphävande av moderskap genom dom

I vissa situationer, främst när barn flyttar till Sverige, finns det möjlighet att föra en fastställelsetalan vid allmän domstol om vem som är mor till ett barn. En förutsättning för en sådan talan är att det råder ovisshet om vem som är mor till ett barn och att ovissheten är till men för barnet (13 kap. 2 § RB). Domstolen kan fastställa att en kvinna är mor till ett barn eller att hon inte är det, d.v.s. upphäva ett tidigare fastställt moderskap (NJA 2007 s. 684). För att domstolen ska kunna bifalla en moderskapstalan krävs att det visas att en viss kvinna har eller inte har fött barnet. När en dom om moderskap har vunnit laga kraft kan Skatteverket registrera det förhållande som har fastställts i domen i folkbokföringen.

Ett moderskap som har fastställts i dom registreras som gällande från och med barnets födelse. Om domen innebär att ett moderskap har upphävts, avslutar Skatteverket registreringen av moderskapet i folkbokföringen. Domen registreras i folkbokföringen när den har fått laga kraft.

Ett moderskap som har fastställts genom dom kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen.

Skatteverket kan inte registrera en kvinna som mor till ett barn med stöd av en DNA-analys. Detta eftersom en DNA-analys inte utvisar vem som har fött barnet utan endast visar på släktskap mellan kvinnan och barnet (KRNJ 2018-03-26, mål nr 1519-16).

Socialnämndens medverkan vid fastställelse av moderskap

Socialnämnden har en allmän skyldighet att ingripa till ett barns skydd, vilket innefattar att försöka utreda och fastställa vem som är mor till ett barn, exempelvis i situationer med hittebarn (JO 1988/89 s. 223).

Moderskap vid ändrad könstillhörighet

Från den 1 januari 2019 gäller särskilda regler om moderskap och faderskap när en person får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet (1 kap. 10-14 §§ FB). Läs mer under Ändring av personnummer och Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • Kammarrätten i Jönköping, dom 2018-03-26, mål nr 1519-16 [1]

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2]
  • Rättegångsbalk (1942:740) [1]

Propositioner

  • Prop. 2001/02:89 [1]

Övrigt

  • JO 1988/89 s.223 [1]