OBS: Detta är utgåva 2020.2. Visa senaste utgåvan.

När en svensk medborgare eller en utländsk medborgare som har varit folkbokförd i Sverige dör i utlandet rapporterar normalt ambassaden eller konsulatet om dödsfallet till Skatteverket. I annat fall meddelar den avlidnes anhöriga Skatteverket. Skatteverket registrerar dödsfallet i folkbokföringen.

Dödsfall i utlandet meddelas till Skatteverket

Ett dödfall som inträffat i utlandet ska styrkas genom en godtagbar handling i original eller genom en vidimerad kopia av handlingen. Vidimeringen ska normalt vara gjord av den myndighet som utfärdat handlingen eller av en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat för att Skatteverket ska kunna godta den och registrera dödsfallet i folkbokföringen.

När en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat får kännedom om att en svensk medborgare har avlidit i utlandet ska de fylla i blanketten ”Uppgift om dödsfall i utlandet”. De ska även fylla i denna blankett om de får kännedom om att en utländsk medborgare har avlidit, om den personen är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Som underlag krävs ett intyg av en behörig läkare eller myndighet i det aktuella landet samt en identitetshandling för den avlidne. Intyget ska innehålla uppgifter om dödsdag.

Skatteverket kan också få uppgift om ett dödsfall i utlandet från anhöriga till en avliden person. För att Skatteverket ska kunna registrera dödsfallet måste de anhöriga styrka dödsfallet med handlingar utfärdade av en behörig myndighet eller en behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade eller där den avlidne var medborgare.

Skatteverket kan inte registrera ett dödsfall som inträffat i utlandet om inte dödsfallet har blivit styrkt med godtagbara handlingar.

Stoft eller aska som förs in i Sverige

De som ordnar med gravsättningen ska anmäla till Skatteverket om de för in stoft eller aska i Sverige efter en person som har avlidit i utlandet (4 kap. 1 § BegrL).

I väntan på gravsättning ska askan förvaras av innehavaren av ett krematorium eller av huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd (5 kap. 13 och 17 §§ BegrL).

Skatteverket utfärdar ett intyg om att stoftet får gravsättas eller kremeras. För att Skatteverket ska få utfärda intyget när det gäller stoft som förts in i Sverige krävs det att Polisen lämnar tillstånd till gravsättning eller kremering. För gravsättning av aska som förts in i Sverige krävs inte något tillstånd av Polisen (4 kap. 7 § andra stycket BegrL).

Om stoftet efter en avliden person förs in i Sverigeför att gravsättas eller kremeras och Skatteverket inte tidigare har registrerat det, så kan dödsfallet registreras med stöd av Polisens tillstådn för gravsättning eller kremering tillsammans med handlingar som styrker dödsfallet.

Det är den som ordnar med gravsättningen som ska ansöka om tillståndet hos polismyndigheten (4 kap. 6 § BegrL). Ansökan ska innehålla ett intyg om dödsfallet. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet eller en behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade. Det ska innehålla uppgifter om dödsdagen och, om möjligt, dödsorsaken (20 § BegrF). Om polismyndigheten lämnar tillstånd till gravsättning eller kremering ska tillståndet skickas till Skatteverket (21 § BegrF).

Sverige har tillträtt europarådskonventionen om internationella transporter av stoft (Strasbourg 1973). Enligt konventionen utfärdas en s.k. passersedel för stoft när stoftet efter en person som avlidit i ett konventionsland ska transporteras till Sverige. Stoftet sänds tillsammans med passersedeln till den mottagande begravningsbyrån i Sverige.

Stoft eller aska som förs ut ur Sverige

När stoftet efter en person som avlidit i Sverige ska föras ut ur landet ska en passersedel följa med stoftet under transporten. Det är Skatteverket som utfärdar passersedeln (36 § BegrF). När stoftet har förts ut ur Sverige ska den som ordnar med transporten av stoftet underrätta Skatteverket om detta (39 § BegrF).

För att Skatteverket ska kunna utfärda en passersedel krävs att förutsättningarna för att utfärda ett intyg för gravsättning eller kremering är uppfyllda. Om stoftet ska föras till ett land utanför Norden krävs dessutom ett intyg från en begravningsentreprenör som visar att kistan inte innehåller något annat än stoftet och sådana personliga tillhörigheter som ska gravsättas eller kremeras tillsammans med stoftet. Det ska också framgå av intyget från begravningsentreprenören att föreskrifterna i 40, 41 och 43 §§ BegrF är uppfyllda. Bestämmelserna tar upp hur kistan ska vara utformad och hur den ska vara förpackad. (37 § BegrF)

När askan efter en person som kremerats i Sverige ska föras ut ur landet, ska innehavaren av krematoriet utfärda ett utdrag ur den avlidnes kremationsjournal (44 § BegrF). När askan har förts ut ur Sverige ska den som ordnar med transporten av askan intyga att detta har skett på utdraget ur kremationsjournalen, och skicka tillbaka utdraget till krematoriet. Utdraget ska ha kommit till krematoriet inom två veckor från den dag askan fördes ut ur landet. Innehavaren av krematoriet ska sedan meddela Skatteverket att askan har förts ut ur landet (45 § BegrF).

Skatteverket registrerar inte när en gravsättning eller kremering av stoft har skett i utlandet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar