Meny

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om nikotinskatt som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSNP överklagas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, LSNP (17 § LSNP). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 14 § LSNP ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 18 § LSNP.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 18 § LSNP?

De beslut som kan överklagas med stöd av 18 § LSNP är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 18 § LSNP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSNP överklagas till allmän förvaltningsdomstol (18 § LSNP).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande