OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan under vissa förutsättningar betala tillbaka mervärdesskatt eller punktskatt före ordinarie redovisningstidpunkt.

Redovisning i förtid kan ge förtidsåterbetalning

Den som före ordinarie redovisningstidpunkt lämnar en mervärdesskattedeklaration med överskjutande ingående mervärdesskatt eller en punktskattedeklaration med överskjutande punktskatt kan få den överskjutande skatten återbetalad i förtid. För att Skatteverket ska göra återbetalningen i förtid krävs dock att samtliga skattedeklarationer som ska lämnas senast samma månad har lämnats (64 kap. 3 § SFL), se nedan.

Redovisningstidpunkterna för skatter eller avgifter anges i 26 kap. 26, 27, 28 eller 30 §§ SFL.

Den skattskyldiga måste ha lämnat deklarationer för samtliga skatter och avgifter

För att Skatteverket ska betala tillbaka den överskjutande ingående mervärdesskatten och den överskjutande punktskatten krävs att den skattskyldiga också har lämnat deklaration för samtliga skatter och avgifter som ska redovisas senast den månad då den överskjutande skatten redovisas. Detta gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.

Den skattskyldiga kan alltså inte få skatten återbetald förrän alla arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer som ska lämnas senast den månad då den överskjutande skatten redovisas har lämnats. Deklarationer för tidigare perioder ska också ha lämnats. Om samtliga deklarationer inte lämnas återbetalas beloppet på den ordinarie redovisningsdagen.

De redovisade skatterna och avgifterna ska räknas av före återbetalningen. Återbetalning ska inte ske om det finns något hinder enligt 64 kap. 4 § SFL.

Exempel: alla skatter och avgifter måste redovisas

En skattskyldig lämnar redovisning av överskjutande ingående mervärdesskatt för februari i början av mars. Ordinarie redovisningsdag är i april.

Skatteverket ska då inte betala tillbaka mervärdesskatten förrän den skattskyldiga även har redovisat skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och punktskatt för februari med ordinarie redovisningsdag i mars samt efter det att avräkning har skett mot dessa.

Undantag: kommuner och regioner

Bestämmelsen om förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt gäller inte kommuner och regioner (64 kap. 3 § andra stycket SFL).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar