OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2020.

Skatteverket fastställer personnummer för barn som folkbokförs vid födelsen och för personer som folkbokförs vid flytt till Sverige och inte har ett personnummer sedan tidigare. Även s.k. immunitetspersoner kan få personnummer.

Födelse och flytt till Sverige

Skatteverket fastställer personnummer för barn som folkbokförs vid födelsen och för personer som folkbokförs vid flytt till Sverige och inte sedan tidigare har ett personnummer.

Immunitetspersoner

Personer och deras familjer som flyttar till Sverige för att tjänstgöra vid beskickningar (ambassader) och konsulat eller i ett sådant uppdrag att de tillerkänns immunitet och privilegier enligt lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska inte folkbokföras om de bedöms ha diplomatisk immunitet även utanför arbetet.

Skatteverket kan emellertid ändå tilldela dessa personer ett personnummer med stöd av 18 b § FOL. Detta under förutsättning att övriga förutsättningar för folkbokföring är uppfyllda. Ett sådant nummer brukar kallas immunitetsnummer. I praktiken fungerar detta nummer som ett samordningsnummer.

De personer som enbart åtnjuter immunitet och privilegier i tjänsten ska emellertid folkbokföras om förutsättningarna för folkbokföring i övrigt är uppfyllda.

Personer som är svenska medborgare eller var bosatta här när de fick anställning vid ambassad eller konsulat eller kom att omfattas av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall omfattas inte av undantaget från folkbokföring.

Skatteverket tilldelar bara personnummer för immunitetspersoner efter begäran av Utrikesdepartementet (5 § andra stycket FOF) .

Överklaga ett beslut om personnummer

Skatteverkets beslut att fastställa födelsenummer och kontrollsiffra i ett personnummer kan inte överklagas (39 § FOL). Däremot kan beslut som gäller födelsetiden i ett personnummer överklagas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]