OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan fastställa ett nytt personnummer för en person, exempelvis efter ändring av personens födelsetid eller vid beslut om ändrad könstillhörighet.

Skatteverket kan besluta om nytt personnummer

Skatteverket kan fastställa ett nytt personnummer för en person efter ändring av uppgift om födelsetid eller kön.

Skatteverket kan även fastställa ett nytt personnummer när Socialstyrelsen fattat beslut om ändring av könstillhörighet eller efter dom eller beslut i utlandet avseende ändrad könstillhörighet.

Uppgift om personnummerändring lämnas vidare till andra myndigheter i samhället via Skatteverkets aviseringssystem Navet. Mottagarna får samtidigt en hänvisning till det tidigare personnumret. Däremot framgår inte grunden för ändringen.

Ändring av födelsetid

Uppgift om en persons födelsetid har betydelse i flera olika sammanhang. Bland annat styrs rätten till barnbidrag och pension av vilken födelsetid en person har. Även möjligheten att ingå äktenskap och vidta andra rättshandlingar påverkas av vilken födelsetid en person har.

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det finns en stark presumtion för att registrerade uppgifter i folkbokföringen för den som är eller har varit folkbokförd är riktiga. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är stabiliteten när det gäller registrerade identitetsuppgifter av så central betydelse att beviskravet för att ändra sådana uppgifter måste vara högt.

Den enskilde måste, för att få bifall till en begäran om ändring av registrerade identitetsuppgifter, presentera bevisning som innebär att det klart framgår att dom nya uppgifterna är riktiga. Det är alltså inte tillräckligt att den sökande gör det sannolikt att den nya uppgiften är riktig, utan detta måste klart framgå. Bevisbördan för att den nya uppgiften om födelsetid är riktig och att den registrerade uppgiften är felaktig ligger normalt på den sökande (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD 2019 ref 9, ändring av identitetsuppgifter).

Ändring av könstillhörighet genom beslut av Socialstyrelsen eller genom dom eller beslut i utlandet

Skatteverket registrerar uppgift om en persons juridiska könstillhörighet i samband med anmälan om födelse eller anmälan om flytt till Sverige.

Skatteverket kan härefter ändra uppgiften om en persons könstillhörighet efter beslut av Socialstyrelsen.

Skatteverket kan också göra en ändring av könstillhörighet i folkbokföringen utifrån en utländsk dom eller, under vissa förutsättningar, utifrån ett utländskt beslut om att en persons könstillhörighet har ändrats.

Skatteverket kan registrera en ändring av könstillhörighet även för en person som är avregistrerad som utvandrad i folkbokföringsregistret. En sådan registrering kan ha betydelse t.ex. om personen ska kunna få ett nytt pass utfärdat med den ändrade könstillhörigheten.

Den som får sin könstillhörighet ändrad efter beslut har möjlighet att ansöka om sekretessmarkering.

Socialstyrelsens beslut

Socialstyrelsen kan, efter ansökan, fastställa att en person har en annan könstillhörighet än den registrerade. Den juridiska processen regleras i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Den medicinska utredningen inför beslutet görs enligt hälso- och sjukvårdens föreskrifter och de riktlinjer som gäller för medicinsk verksamhet. Den som ansöker om en ändring av könstillhörighet ska vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och ska sedan en lång tid uppleva att han eller hon tillhör det andra könet. Svenskt medborgarskap är inte ett krav. Personen kan vara gift och ha barn men kan däremot inte vara registrerad partner. Om en av partnerna ändrar könstillhörighet kommer paret inte längre ha samma juridiska kön. Det är en förutsättning för äktenskapsformen registrerat partnerskap att paret är samkönat (1 och 3 §§ lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall).

När Socialstyrelsens beslut om ändring av könstillhörighet kommer in ska Skatteverket registrera en ändring av uppgift om könstillhörighet i folkbokföringen. Det gör Skatteverket genom att fastställa ett nytt personnummer för personen. Även andra registreringsåtgärder kan bli aktuella med anledning av ändringen av könstillhörighet.

Dom eller beslut i utlandet

Skatteverket kan registrera en ändring av könstillhörighet även enligt en utländsk dom eller ett utländskt beslut som vunnit laga kraft om att en person har ändrat könstillhörighet i utlandet. En sådan dom eller beslut gäller här i Sverige utan prövning av Socialstyrelsen. En förutsättning för att domen eller beslutet ska vara giltigt här är att personen var medborgare eller bodde i det land där domen eller beslutet meddelats när domen eller beslutet meddelades. Detta innebär att även en svensk medborgare, som under bosättning i utlandet ändrat könstillhörighet genom dom eller beslut i bosättningslandet, kan få ändringen registrerad i folkbokföringen utan prövning av Socialstyrelsen. (3 a § lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall)

Det saknas i många länder en rättslig reglering av ändrad könstillhörighet. I en del av dessa länder kan ett s.k. de facto-erkännande av ändrad könstillhörighet ske genom att ett pass utfärdas i den nya könstillhörigheten eller att ändringen har registrerats i ett utländskt folkbokföringsregister eller motsvarande. Genom ett s.k. de facto-erkännande är ändringen av könstillhörigheten godkänd i det landet och får räknas som ett utländskt beslut om ändring av könstillhörighet. Ett sådant erkännande kan registreras i folkbokföringen utan prövning av Socialstyrelsen om det klart framgår att myndigheterna i det andra landet har erkänt ändringen (prop. 2011/12:142 s. 49). En förutsättning är att personen var medborgare eller bodde i det landet vid tiden för ändringen av könstillhörigheten. Att ändringen är godkänd i hemlandet eller bosättningslandet kan t.ex. styrkas genom att visa upp ett hemlandspass eller ett civilregisterutdrag där ändringen framgår.

Följdändringar i folkbokföringen

Det finns inga uttryckliga författningsbestämmelser om hur andra uppgifter i folkbokföringen ska registreras vid ändrad könstillhörighet. Ändringarna görs i stället utifrån Skatteverkets interna rutiner samt rättspraxis.

Utgångspunkten för de ändringar som görs i folkbokföringen är att det nya personnumret och namnet för den som ändrar könstillhörighet ska få fullt genomslag i folkbokföringen. Det innebär att de nya personuppgifterna framgår även hos personens föräldrar och barn.

Exempelvis ska en relation till ett barn återspegla förälderns förvärvade könstillhörighet som en följd av beslutet om ändrad könstillhörighet. Den som blivit man är efter ändringen registrerad som far till sitt barn och den som blivit kvinna är på motsvarande sätt registrerad som mor. Det innebär att barnet efter ändringen kan ha två registrerade fäder eller två registrerade mödrar i folkbokföringen. Om föräldern även är vårdnadshavare för barnet presenteras vårdnaden med vårdnadshavarens nya personnummer. Läs mer under Moderskap, faderskap och föräldraskap.

Ett nytt personnummer i samband med ändring av könstillhörighet får också genomslag för aktuellt och tidigare äktenskap. Om personen som ändrat könstillhörighet tidigare har varit gift eller registrerad partner presenteras den avslutade relationen med det nya personnumret och namnet.

Skatteverkets åtgärder påverkas inte av den berörda personens inställning till hur uppgifterna ska presenteras. Man kan inte själv välja hur identitets- och familjerättsliga förhållanden ska betecknas eller registreras i folkbokföringen. Registreringen i folkbokföringen påverkar alla personer som har en relation till den som ändrat könstillhörighet, oavsett vilken ålder de har eller om de har avlidit.

Ändring när det blivit fel vid tilldelningen av personnummer

Om det i samband med födelse eller invandring blivit fel vid tilldelningen av ett personnummer ska Skatteverket rätta detta när det upptäcks. Felaktigheten kan exempelvis bestå i att ett födelsesjukhus lämnat en felaktig uppgift om ett barns kön eller att Skatteverket helt enkelt genom förbiseende registrerat in fel födelsetid utifrån ett korrekt underlag vid invandring.

Dubbla personnummer för en person

Det kan hända att Skatteverket i samband med folkbokföringen av en person som återflyttar till Sverige tilldelar denne ett personnummer trots att personen redan har ett personnummer. Det kan exempelvis bero på att personen under utlandsvistelsen har ändrat namn eller att personens födelseår, -månad och -dag har blivit omkastade.

Utgångspunkten är i dessa fall att det personnummer som bär mest information genom de ärenden som förekommer i folkbokföringen i fortsättningen ska vara det personnummer som gäller för personen. Innan Skatteverket fattar ett beslut om att sammankoppla två personnummer ska personen som det gäller ges tillfälle att lämna synpunkter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet [1]

Rättsfallskommentarer

  • HFD, mål nr 5905-17, Ändring av identitetsuppgifter [1]