OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

En anmälan om flytt till Sverige ska uppfylla vissa formella krav. Folkbokföringen gäller från inflyttningsdagen eller från den dag då anmälan kom in till Skatteverket.

Skyldighet att anmäla

En person som flyttar till Sverige är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Skatteverket om detta senast en vecka efter att personen har vistats här i tre månader (23 § och 26 § första stycket FOL). Anmälningsskyldigheten gäller inte utländska medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Skatteverket får förelägga en person att anmäla flyttning till Sverige om det kan antas att hen är skyldig att göra en sådan anmälan. Om en person inte följer ett föreläggande kan Skatteverket besluta om ett nytt föreläggande och förena det med vite (31 § och 37 § FOL).

Vilka uppgifter ska vara med i anmälan?

En anmälan om flytt till Sverige ska innehålla följande uppgifter (28 § FOL):

 • namn
 • födelsetid alternativt personnummer eller samordningsnummer
 • eventuellt personnummer som personen har i ett annat nordiskt land
 • vissa andra personuppgifter som får registreras i folkbokföringen enligt FdbL, till exempel födelseort, medborgarskap, civilstånd och familjerättsliga relationer
 • inflyttningsdag, avsikten med vistelsen i Sverige och uppgift om hur länge vistelsen är tänkt att pågå
 • fastighets- och adressuppgifter samt uppgift om lägenhetsnummer, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter.

Från vilket datum gäller folkbokföringen?

Personen blir folkbokförd i Sverige från och med inflyttningsdagen om anmälan görs inom en vecka från det att personen flyttade in (26 § FOL). Om anmälan kommer in senare än en vecka efter inflyttningsdagen gäller folkbokföringen i stället från och med den dag då anmälan kom in (35 § FOL).

Underskrift av anmälan

Det finns inte något lagstadgat krav på att en flyttanmälan ska undertecknas egenhändigt av den flyttande utan det går bra att använda sig av ett ombud. Om exempelvis endast en av två makar har undertecknat en anmälan som avser båda makarnas gemensamma inflyttning till samma adress, kan det normalt antas att den anmälande har den andra makens eller makans uppdrag att anmäla flytten till Sverige. Samtliga familjemedlemmar måste vara personligen närvarande vid anmälan.

När vårdnadshavare eller en god man anmäler för ett barn

Det är vårdnadshavarna som ska anmäla flytt till Sverige för den som är under 18 år. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare ska anmälan göras gemensamt av dem båda om inte hela familjen flyttar till Sverige tillsammans. Ett barn som har fyllt 16 år har rätt att själv göra en anmälan om flytt till Sverige (30 § FOL).

Om barnets ena eller båda vårdnadshavare inte flyttar med barnet kan Skatteverket godta en fullmakt, dvs. ett skriftligt medgivande där vårdnadshavaren godkänner barnets aktuella flytt till Sverige. Det ska tydligt framgå att fullmakten gäller barnets flytt till Sverige, men någon bostadsadress behöver inte anges.

En person som har utsetts till god man för ett barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra förmyndare, ska i föräldrarnas ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter under tiden barnet söker asyl enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

När barnet får uppehållstillstånd ska den gode mannen normalt ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 a § FB. Om det ensamkommande barnet saknar en sådan särskilt förordnad vårdnadshavare vid anmälan om flytt till Sverige kan det i stället företrädas av en god man. Om det ensamkommande barnet är över 16 år kan det själv göra en anmälan.

Skatteverket kräver personlig inställelse vid anmälan

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att en person ska lämna en anmälan eller en uppgift vid ett personligt besök hos Skatteverket eller ett servicekontor (23 § andra stycket FOL).

Skäl för personlig inställelse finns exempelvis när

 • det finns risk för missförstånd på grund av språksvårigheter
 • det finns oklarheter gällande personuppgifterna
 • det finns anledning att undersöka om alla personerna i en anmälan verkligen har flyttat till Sverige.

En person som anmäler flytt till Sverige ska göra detta genom att personligen besöka ett servicekontor. Samtliga personer som omfattas av en anmälan ska personligen komma till servicekontoret.

Även en anmälan om återinflyttning till Sverige ska lämnas i samband med ett personligt besök på ett servicekontor. Detta gäller oavsett om den flyttande är svensk medborgare eller inte och oberoende av vilket land personen flyttar från.

Ett undantag från kravet på personlig inställelse är barn och adoptivbarn till personer utsända i svenska statens tjänst som inte har blivit folkbokförda i samband med födelsen i utlandet, utan som ska folkbokföras genom en anmälan om flytt till Sverige.

Personnummer och samordningsnummer

När Skatteverket folkbokför någon första gången tilldelas personen ett personnummer. Om personen som blir folkbokförd sedan tidigare har ett samordningsnummer skapas en hänvisning i folkbokföringen mellan detta nummer och personnumret. En person som har ett äldre så kallat TP-nummer behåller detta vid invandringen. Detsamma gäller för en person som har ett personnummer med stöd av 18 b § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Föräldrabalk (1949:381) [1]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
 • Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn [1]