OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet som regleras i 15–35 kap. SFL kan föreläggas att fullgöra skyldigheten.

Skatteverket får förelägga om att fullgöra en uppgiftsskyldighet

Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15−35 kap. SFL att fullgöra skyldigheten (37 kap. 2 § första stycket SFL).

I 15−35 kap. SFL finns bestämmelser om skyldigheter av olika slag som gäller kontrolluppgifter, deklarationer och andra uppgifter. Med andra uppgifter menas särskilda uppgifter, informationsuppgifter och periodiska sammanställningar.

Förutsättningen för ett föreläggande enligt 37 kap. 2 § SFL är att det finns en uppgiftsskyldighet men att denna skyldighet inte har fullgjorts. Bestämmelsen ger Skatteverket en befogenhet att kräva att uppgiftsskyldigheten fullgörs. Med ”inte har fullgjort” menas såväl att en uppgift inte har lämnats som att en ofullständig uppgift har lämnats. Att fullgöra uppgiftsskyldigheten täcker in både att lämna en deklaration eller andra uppgifter och att komplettera redan lämnade uppgifter på grund av att en föreskriven uppgift saknas.

Föreläggandet får inte enbart avse komplettering av arbetsställenummer

Ett föreläggande, enligt bestämmelsen i 37 kap. 2 § första stycket SFL, får inte bara gälla en komplettering av arbetsställenummer enligt 15 kap. 9 § första stycket 5 eller 26 kap. 19 b § första stycket 4 SFL (37 kap. 2 § andra stycket SFL).

Om arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. har tilldelats ska en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst innehålla uppgift om detta nummer.

Uppgiftsskyldigheten om att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration regleras i 26 kap. SFL. Med stöd av 37 kap. 2 § SFL kommer Skatteverket bl.a. att kunna förelägga den som är skyldig att lämna arbetsgivardeklaration att lämna uppgifter för en viss betalningsmottagare om dessa saknas i den inlämnade arbetsgivardeklarationen (prop. 2016/17:58 s. 82).

Andra uppgiftsskyldigheter än 15–35 kap. SFL

För andra uppgiftsskyldigheter enligt SFL än de som avses i 15–35 kap. kan uppgifter inte begäras med stöd av 37 kap. 2 § första stycket SFL. I stället finns det bestämmelser om föreläggande i anslutning till resp. uppgiftsskyldighet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen [1]