OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Normalt för Skatteverket det allmännas talan och är alltså den enskildes motpart i en skatteprocess. Det allmännas talan kan också föras av det allmänna ombudet. Om det allmänna ombudet överklagat ett beslut är det ombudet som är den enskildes motpart.

Om den enskilde har överklagat Skatteverkets beslut

När den enskilde har överklagat ett beslut ska Skatteverket ompröva det överklagade beslutet. Om Skatteverket inte ändrar beslutet så som den klagande (den enskilde) begärt ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten. Därefter är Skatteverket den klagandes motpart i förvaltningsrätten (67 kap. 11 § första stycket SFL).

I rollen som part ligger att lyfta fram argument och bevis som talar för Skatteverkets ståndpunkt i ärendet, och att bemöta det som klaganden har anfört. Även om domstolen enligt 8 § FPL ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver kan Skatteverket som part inte agera bara på uppmaning från domstolen, utan måste även på eget initiativ agera, t.ex. genom att påtala brister i motpartens resonemang.

Objektivitetskravet gäller även i partsrollen

Skatteverket ska i sin processföring beakta 1 kap. 9 § RF som anger att myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det objektivitetskrav som Skatteverket och andra myndigheter måste iaktta gäller alltså även i partsrollen. Bestämmelserna om service och tillgänglighet i 6-7 §§ FL är också tillämpliga.

Målet beträffande såväl beslutsfattande som processföring ska vara att få till stånd en riktig beskattning (prop. 1989/90:74 s. 361–362).

Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut

Det allmänna ombudet företräder det allmänna om ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga (67 kap. 11 § andra stycket SFL). Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga hos förvaltningsrätten så företräder ombudet det allmänna i en process som rör samma sak även i högre instans, oavsett vem som har initierat processen där. Ombudet för även det allmännas talan i mål som rör ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om ombudet har överklagat beslutet i den fråga som kostnaderna hänför sig till.

Om både den enskilde och det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut

Om både det allmänna ombudet och den enskilde har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga är det ombudet som för det allmännas talan i denna fråga.

När det allmänna ombudet har överklagat en fråga är Skatteverket alltså inte part i målet som gäller den frågan. Det medför t.ex. att Skatteverket inte kan överklaga rättens avgörande i målet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
  • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1]