OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2021.

Med katalog avses en efter vissa grunder upprättad förteckning över personer, föremål eller liknande (1 § andra stycket 7 RSL).

Med program avses en förteckning över personer och deras roll eller nummer vid teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller liknande (1 § andra stycket 8 RSL).

Vid införandet av definitionerna har bland annat följande uttalats i förarbetena (prop. 2007/08:18 s. 14):

I Skatteverkets handledning för punktskatter (SKV 504 utgåva 10 s. 416–417) anges att med katalog i RSL avses ”en efter vissa grunder upprättad förteckning över t.ex. medlemmar eller föremål” och med program avses ”förteckning över exempelvis uppträdande personer och deras roll eller nummer vid teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang och dylikt”. Regeringen föreslår att definitioner med motsvarande innehåll införs i 1 § RSL. Exempel på katalog som ska omfattas av definitionen är t.ex. telefonkataloger, medlemsmatriklar, mässkataloger och liknande. Exempel på program som omfattas av definitionen är t.ex. teater- och konsertprogram och program avseende idrottsevenemang såsom fotbollsmatcher och travtävlingar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1]