Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2018-09-28 Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2015-04-01 Återbetalning av koldioxidskatt vid begränsning av koldioxidutsläpp kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2016-06-21 Fördelning av de bränslen som förbrukats för framställning av skattepliktig och icke skattepliktig el
2016-06-22 Användning av fartyg eller luftfartyg för annat än privat ändamål - aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner
2020-10-07 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? (ersätter tidigare ställningstagande)
2004-03-05 Avfallsskatt
2020-06-22 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift?
2015-04-01 Skattepliktig kvantitet vid förekomst av vatten i bränslet
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2009-07-07 Avfallsskatt, kompostering av gödsel
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2018-02-08 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2018-02-08 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-11-14 Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar
2017-10-06 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning
2018-02-08 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-10-22 Hur erbjudanden till spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, skatt på spel
2014-06-03 Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2018-09-19 En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran
2009-12-18 Avfallsskatt, förorenad jord från marksanering
2018-10-22 Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster, skatt på spel
2016-06-21 Användning av fartyg för annat än privat ändamål – Transport mot ersättning även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst
2018-12-18 Sönderdelad tobak är skuren eller på annat sätt strimlad i den mening som avses i 1 c § lagen om tobaksskatt
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2018-12-13 Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2018-12-19 Transportföretagets säte saknar betydelse för skattskyldigheten enligt ”för in eller tar emot”-bestämmelsen
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2018-12-17 Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2018-07-11 Användning av luftfartyg, skepp och båtar för annat än privat ändamål – stiftelser som styrs av bara kommuner och landsting
2017-12-20 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2015-04-01 Elförbrukning i samband med bandrift
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2015-04-01 Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt
2019-01-10 Godkännande som registrerad mottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran
2013-01-08 Import av tidigare skattepliktig bil
2020-06-01 Upphävande av ställningstagandet Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark (dnr 131 321439-14/111)
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord
2020-06-25 Förbrukning av el och bränsle samt leveranser av värme och kyla som ska hänföras till tillverkningsprocessen
2013-05-06 Energiskatt på el - förbrukning för fryslagring av produkter som är färdiga för försäljning
2018-02-22 Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2015-10-22 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige
2020-09-03 Godkännande som registrerad EU-handlare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-08 Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2017-10-06 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2018-12-18 Förhållandet mellan de två olika definitionerna av röktobak i 1 c § lagen om tobaksskatt
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2018-04-09 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2018-02-08 Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2018-05-21 Beskattning av fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret
2018-05-21 Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2018-02-08 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2018-02-28 Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-10-22 Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot utländska spelare online, skatt på spel
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2020-12-11 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2019-02-07 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt vid tillfällig registrering i samband med export
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2018-08-22 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter
2014-01-30 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
2017-12-20 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2020-06-01 Gas som för en godkänd lagerhållares räkning anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2020-11-05 Skatt på plastbärkassar, försäljningsställe för detaljförsäljning och butikslager
2018-09-19 Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen