OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare och dess familjemedlemmar som är EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år har permanent uppehållsrätt. Detsamma gäller för familjemedlemmar som inte själva är EES-medborgare om de har vistats lagligt i landet tillsammans med den EES-medborgare från vilken de har härlett uppehållsrätt. Migrationsverket utfärdar intyg om permanent uppehållsrätt och permanenta uppehållskort för tredjelandsmedborgare.

Vad innebär permanent uppehållsrätt?

Permanent uppehållsrätt innebär en rätt för en EES-medborgare eller hens familjemedlem att vistas i Sverige utan att några särskilda villkor. En person som har permanent uppehållsrätt behöver alltså inte längre uppfylla villkoren för uppehållsrätt i 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL (prop. 2005/06:77 s. 187).

Permanent uppehållsrätt kan endast upphöra efter en utlandsvistelse som är längre än två på varandra följande år (3 a kap. 9 § UtlL).

En EES-medborgare kan ansöka om ett intyg på sin permanenta uppehållsrätt hos Migrationsverket (intyg om permanent uppehållsrätt). En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare kan ansöka om ett permanent uppehållskort hos Migrationsverket om hen har permanent uppehållsrätt (3 a kap. 12 a § UtlL).

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare

En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i 5 år (3 a kap. 6 § UtlL). Av 3 a kap. 8 § UtlL följer att EES-medborgaren ska anses ha vistats i Sverige utan avbrott trots att hen vistats utomlands i följande fall:

  • Om EES-medborgaren tillfälligt har vistats utanför Sverige och den sammanlagda vistelsetiden inte överstiger 6 månader per år.
  • Om vistelsen utanför Sverige har skett på grund av obligatorisk militärtjänstgöring.
  • Om EES-medborgaren har vistats utanför Sverige under högst 12 på varandra följande månader på grund av graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, utstationering på grund av arbete i ett annat land eller särskilda skäl.

Bedömningen gäller oavsett om EES-medborgaren har primär eller sekundär uppehållsrätt.

En bedömning av permanent uppehållsrätt blir främst aktuell hos Skatteverket när en EES-medborgare, som tidigare har varit folkbokförd, på nytt anmäler flytt till Sverige och visar upp ett intyg om permanent uppehållsrätt. För att bli folkbokförd med permanent uppehållsrätt ska EES-medborgaren visa att hen inte har vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år (3 a kap 3–5 d §§ UtlL).

Permanent uppehållsrätt för familjemedlemmar som inte är EES-medborgare

En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES- medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person från vilken hen härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt (3 a kap. 7 § UtlL). Kravet på sammanlevnad gäller inte om anknytningen har upphört genom exempelvis dödsfall eller äktenskapsskillnad och familjemedlemmen har bibehållen uppehållsrätt. Familjemedlemmen ska anses ha vistats i Sverige utan avbrott trots att hen vistats utomlands i de fall som anges i 3 a kap. 8 § UtlL:

  • Om familjemedlemmen tillfälligt har vistats utanför Sverige och den sammanlagda vistelsetiden inte överstiger 6 månader per år.
  • Om vistelsen utanför Sverige har skett på grund av obligatorisk militärtjänstgöring.
  • Om familjemedlemmen har vistats utanför Sverige under högst 12 på varandra följande månader på grund av graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, utstationering på grund av arbete i ett annat land eller särskilda skäl.

En bedömning av permanent uppehållsrätt för en familjemedlem som är tredjelandsmedborgare blir främst aktuell hos Skatteverket när en familjemedlem, som tidigare har varit folkbokförd, på nytt anmäler flytt till Sverige och visar upp ett permanent uppehållskort.

För att bli folkbokförd med permanent uppehållsrätt ska familjemedlemmen visa att hen inte har vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år (3 a kap 3–5 d §§ UtlL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1]