OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare som är ekonomiskt aktiv i Sverige kan under vissa förutsättningar behålla sin uppehållsrätt som arbetstagare eller egen företagare även om anställningen upphör eller om hen blir oförmögen att arbeta. Även en EES-medborgares familjemedlemmar kan ha bibehållen uppehållsrätt under vissa förutsättningar.

Bibehållen uppehållsrätt för arbetstagare och egenföretagare

En EES-medborgare som är arbetstagare kan, om vissa krav är uppfyllda, behålla sin uppehållsrätt i följande tre situationer (3 a kap. 5 a § UtlL):

 • Om arbetstagaren förlorar sin arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Om arbetstagaren väljer att inleda en yrkesutbildning.
 • Om arbetstagaren har blivit ofrivilligt arbetslös och anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

En EES-medborgare som är egen företagare kan behålla sin uppehållsrätt i motsvarande situationer som en arbetstagare: vid förlorad arbetsförmåga och yrkesutbildning enligt 3 a kap. 5 a § första stycket UtlL och vid ofrivillig arbetslöshet enligt praxis från EU-domstolen (C-442/16, Gusa).

Vilka krav som måste vara uppfyllda för att uppehållsrätten ska bibehållas beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Arbetstagaren eller egenföretagaren förlorar sin arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egenföretagare behåller sin uppehållsrätt även om personen drabbas av tillfällig arbetsoförmåga om oförmågan beror på sjukdom eller olycksfall. Uppehållsrätten behålls under den tid personen inte kan arbeta. Arbetsoförmågan måste vara tillfällig (3 a kap. 5 a § första stycket 1 UtlL). Med tillfällig arbetsoförmåga avses enligt Skatteverkets bedömning att det måste finnas en rimlig möjlighet för personen att kunna återgå i arbete. Tillfällig arbetsoförmåga styrks normalt genom uppvisande av ett läkarintyg. Underlaget ska innehålla sådana uppgifter att det är möjligt att bedöma att personen både är arbetsoförmögen och att oförmågan endast är tillfällig.

Arbetstagaren eller egenföretagaren väljer att inleda en yrkesutbildning

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egenföretagare behåller sin uppehållsrätt om personen i stället inleder en yrkesutbildning. Bibehållen uppehållsrätt kräver normalt att utbildningen har samband med den tidigare sysselsättningen. Undantag från sambandskravet gäller dock i de fall EES-medborgaren inleder yrkesutbildningen efter att ha blivit ofrivilligt arbetslös. Uppehållsrätten behålls under den tid personen bedriver sin yrkesutbildning (3 a kap. 5 a § första stycket 2 och andra stycket UtlL).

Arbetstagaren eller egenföretagaren har blivit ofrivilligt arbetslös och anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

En EES-medborgare som blir ofrivilligt arbetslös och som anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen behåller sin uppehållsrätt så länge som personen är arbetssökande, under förutsättning att den tidigare anställningen har varat mer än ett år. Den som blir ofrivilligt arbetslös efter att ha haft en tidsbegränsad anställning på kortare tid än ett år eller som blir arbetslös under de första 12 månaderna av en anställning behåller sin uppehållsrätt i 6 månader från anställningens slut (3 a kap. 5 a § tredje stycket UtlL). Motsvarande gäller den som varit egen företagare och anmält sig som arbetssökande (C-442/16, Gusa). För att en person ska anses vara arbetssökande krävs inte bara att hen är anmäld som arbetssökande utan även att personen följer Arbetsförmedlingens krav på bl.a. rapportering av sökta arbeten och aktivitetsrapporter (KRNG 2017-01-10, mål nr 4792-16).

Bibehållen uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare

För att en familjemedlem ska ha uppehållsrätt är det som utgångspunkt en förutsättning att anknytningen till en EES-medborgare med primär uppehållsrätt består. Det är först när familjemedlemmen har fått permanent uppehållsrätt som detta villkor bortfaller (prop. 2005/06:77 s. 46).

En familjemedlem kan dock, om vissa krav är uppfyllda, bibehålla sin uppehållsrätt trots att anknytningen till EES-personen upphör i följande situationer:

 • Om EES-medborgaren avlider (3 a kap. 5 b § UtlL).
 • Om EES-medborgaren avlider eller lämnar landet och har ett barn som bedriver studier i Sverige (3 a kap. 5 c § UtlL).
 • Om anknytningen till EES-medborgaren upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller att ett samboförhållande upphör (3 a kap. 5 d § UtlL).

Vilka krav som måste vara uppfyllda för att uppehållsrätten ska bibehållas beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Om EES-medborgaren avlider

För att en familjemedlem ska behålla sin uppehållsrätt om den person som hen har härlett sin uppehållsrätt från avlider, måste familjemedlemmen vid tidpunkten för dödsfallet ha vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år.

Dessutom måste familjemedlemmen uppfylla minst ett av följande tre krav (3 a kap. 5 b § UtlL). Familjemedlemmen måste

 1. vara arbetstagare eller egen företagare i Sverige
 2. ha tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige
 3. vara medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller villkoren i punkt 1 eller 2.

Om EES-medborgaren avlider eller lämnar landet och har ett barn som bedriver studier i Sverige

Ett barn till EES-medborgaren som studerar i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken hen härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller för den kvarvarande föräldern, oavsett nationalitet, om hen har vårdnaden om barnet. Uppehållsrätten för barnet och den kvarvarande föräldern kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat studierna (3 a kap. 5 c § UtlL). Regeln har bedömts vara tillämplig på barn som går i grundskolan eller i gymnasiet men även på den som bedriver högre studier vid en erkänd utbildningsanstalt men som ännu inte fyllt 21 år (prop. 2005/06:77 s. 47 f.).

Om ett äktenskap eller samboförhållande upphör

En familjemedlem behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den EES-medborgare som hen har härlett sin uppehållsrätt ifrån upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet om familjemedlemmen uppfyller något av kraven i 3 a kap. 5 b § UtlL, d.v.s. motsvarande krav som ställs för bibehållen uppehållsrätt om EES-medborgaren avlider.

Utöver att uppfylla något av kraven i 3 a kap. 5 b § UtlL måste dessutom minst ett av följande fyra krav vara uppfyllt:

 • Äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, när förfarandet för äktenskapsskillnaden, ogiltigförklaringen av äktenskapet eller upplösningen av samboförhållandet inleds.
 • Vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlemmen.
 • Det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet.
 • Familjemedlemmen har genom en överenskommelse mellan föräldrarna eller genom ett domstolsbeslut rätt till umgänge med ett barn och denna umgängesrätt måste utövas i Sverige.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-442/16 [1] [2]
 • KRNG 2017-01-10, mål nr 4792-16 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1] [2]