OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

När flera näringsidkare bedriver en gemensam verksamhet finns det möjlighet att fullgöra bokföringsskyldigheten genom en gemensam bokföring för den gemensamma verksamheten.

Här får du en redogörelse för de viktigaste principerna i regelverket. Läs Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring (BFNAR 2013:2) för en fullständigare bild.

Gemensam bokföring för flera bokföringsskyldiga

Den som är bokföringsskyldig ska fullgöra bokföringsskyldigheten i enlighet med 4 kap. BFL. Det gäller för all verksamhet som ett företag bedriver, antingen själv eller tillsammans med en annan bokföringsskyldig. Bokföringen som företaget har ska omfatta både den egna bedrivna verksamheten och verksamheten som bedrivs tillsammans med någon annan bokföringsskyldig (4 kap. 4 § BFL).

Från denna huvudregel finns ett undantag för gemensam bokföring vid gemensamt bedriven verksamhet. Ett företag som bedriver en verksamhet gemensamt med någon annan bokföringsskyldig får ha en gemensam bokföring för den verksamheten om det är förenligt med god redovisningssed (4 kap. 5 § BFL).

Vid gemensam bokföring är det de som driver den gemensamma verksamheten som är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. BFL, men bokföringsskyldigheten fullgörs med en bokföring, d.v.s. den gemensamma bokföringen. Var och en av de som bedriver verksamheten är dock ansvariga för att bokföringsskyldigheten fullgörs (BFNAR 2013:2 punkt 2.24).

Förutsättningar för gemensam bokföring

För att flera bokföringsskyldiga ska få ha en gemensam bokföring krävs att verksamheten bedrivs gemensamt och att det är förenligt med god redovisningssed. I det allmänna rådet om bokföring framgår att för att få ha en gemensam bokföring krävs att det utan svårighet går att bedöma ställningen i varje enskilt företag utifrån bokföringen (BFNAR 2013:2 punkt 2.23). Av kommentaren till punkten 2.23 framgår att kravet kan uppfyllas genom att varje företags del av den gemensamma verksamhetens egna kapital framgår av den gemensamma bokföringen.

Gemensam bokföring är vanligt när t.ex. två fysiska personer äger en näringsfastighet tillsammans och verksamheten bedrivs i ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag är inte bokföringsskyldigt utan det är de enskilda fysiska eller juridiska personerna som driver verksamheten som är bokföringsskyldiga. Dessa kan dock utnyttja möjlighet att ha en gemensam bokföring i enlighet med kraven ovan (4 kap. 5 § BFL). Ett annat exempel på gemensam bokföring är när en avkastningsstiftelse har förmögenhet gemensamt placerad med annan avkastningsstiftelse och det upprättas en bokföring för den gemensamma förmögenhetsförvaltningen.

Gemensam bokföring inom Svenska kyrkan

Församlingar i Svenska kyrkan som ingår i en kyrklig samfällighet enligt 3 § andra stycket lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan får ha en gemensam bokföring med övriga församlingar som ingår i samfälligheten. Även prästlönetillgångar enligt 10 § lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan får ha gemensam bokföring om de förvaltas tillsammans (4 kap. 5 § andra stycket BFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt