OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om beskattning av utdelning, vinster och förluster på andelar som är kapitaltillgångar, men inte näringsbetingade andelar, och som ägs av en juridisk person.

Vad är en kapitalplaceringsandel?

En kapitalplaceringsandel är en aktie eller andel som är en kapitaltillgång, men som inte uppfyller kriterierna för att vara en näringsbetingad andel.

Beskattning av utdelning och kapitalvinst

Utdelningar och kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar är skattepliktiga.

Begränsad avdragsrätt för kapitalförluster

Kapitalförluster på delägarrätter som avyttras av juridiska personer får endast dras av mot kapitalvinster på delägarrätter, den s.k. aktiefållan (48 kap. 26 § IL). Det kan t.ex. vara fråga om en vinst på en kapitalplaceringsandel eller en vinst på en näringsbetingad andel där innehavstidsvillkoret inte är uppfyllt. Om skalbolagsbeskattning sker räknas hela köpeskillingen som kapitalvinst. Läs mer under När en juridisk person avyttrar andelar. Det innebär att kapitalförluster får dras av mot en sådan kapitalvinst.

Kapitalförluster på näringsbetingade andelar kan bara vara avdragsgilla om det är fråga om marknadsnoterade andelar där innehavstidsvillkoret inte är uppfyllt. En sådan förlust ska dras av i aktiefållan på samma sätt som förluster på kapitalplaceringsandelar.

Förluster på värdepapper som inte är delägarrätter, t.ex. premieobli­gationer, får kvittas mot andra inkomster av näringsverksamhet.

Avdrag för förluster i fållan

Till den del en förlust inte har kunnat dras av behandlas den det följande beskattningsåret som en ny kapitalförlust hos det företag som haft förlusten. Om förlusten inte heller detta följande år kan utnyttjas, så förs den vidare till det därpå följande beskattningsåret (48 kap. 26 § andra stycket IL). Det finns alltså inte någon tidsgräns för hur lång tid en förlust kan rullas framåt i aktiefållan.

Av förarbetena framgår att regeringen ansåg att det är naturligt att kapitalförlustens storlek prövas och beslutas för det beskattningsår då avyttringen sker. Regeringen avsåg att återkomma med förslag till reglering i frågan (prop. 2002/03:96 s. 95). Någon sådant lagförslag har ännu inte kommit.

Skatteverkets uppfattning är att förlusten inte ska fastställas vid beskattningen för avyttringsåret, utan först det år som förlusten utnyttjas. Detta bekräftas av kammarrättens dom KRNS 2009-12-23, mål nr 7723-08.

En från tidigare år outnyttjad kapitalförlust i fållan omfattas inte av reglerna om avdrag för tidigare års underskott i 40 kap. IL.

Begränsad avdragsrätt för förluster i fållan vid omstruktureringar

Vid fusioner och fissioner finns en begränsning i fråga om rätten för det övertagande företaget, om detta är ett fåmansföretag, att ta över det överlåtande företagets kvarvarande förluster i fållan.

Vid verksamhetsavyttringar får det köpande företaget inte ta över avdragsrätten för kvarvarande förluster i fållan.

Kvitta kapitalförluster och kapitalvinster mellan olika koncernföretag

När det gäller avdragsrätten för förluster ska en koncern ses som en enhet (48 kap. 26 § första stycket IL).

Om en förlust på en kapitalplaceringsandel helt eller delvis inte kan dras av i det företag som haft förlusten, så får den överskjutande delen dras av mot kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit hos ett annat företag inom koncernen. Om inte hela förlusten kan utnyttjas i detta företag heller, så får återstoden eller en del av den utnyttjas i ett tredje koncernföretag om detta haft kapitalvinster på delägarrätter o.s.v.

Det finns två krav som båda ska vara uppfyllda för att man ska kunna kvitta vinster och förluster inom en koncern.

  • Både vinst- och förlustföretaget måste begära att bestämmelserna tillämpas för ett beskattningsår där deklarationstidpunkten är samma för båda företagen, och båda företagen måste lämna nödvändiga upplysningar, t.ex. om det belopp som utnyttjas och om kapitalförlustens ursprung.
  • Både vinst- och förlustföretaget måste vid den aktuella beskattningen kunna lämna koncernbidrag till det andra företaget med avdragsrätt enligt bestämmelserna i 35 kap. IL.

En förlust på delägarrätter i ett aktiebolag kan inte kvittas mot en vinst på delägarrätter i ett handelsbolag som aktiebolaget är delägare i med stöd av denna regel. Det finns inte heller någon annan regel som ger rätt till en sådan kvittning (HFD 2013 ref. 52).

Vinst och förlust som uppkommit vid en koncernintern överlåtelse av delägarrätter

En kapitalförlust hos ett koncernföretag kan kvittas mot ett annat koncernföretags kapitalvinst när denna vinst uppkommit vid en koncernintern överlåtelse av delägarrätter. För koncerninterna kapitalförluster gäller en uppskjuten avdragsrätt, se Avyttring med kapitalförlust inom intressegemenskap. En sådan förlust kan inte utnyttjas varken av det säljande företaget eller av ett annat koncernföretag förrän villkoren i 25 kap. 10 § IL är uppfyllda.

Förluster som uppkommit innan företagen ingick i samma koncern

Kapitalförluster som uppkommit och fållats i ett bolag kan kvittas mot kapitalvinster i ett annat bolag, även om förlusten uppkommit vid en tidpunkt då bolagen inte ingick i samma koncern, under förutsättning att bolagen vid beskattningen av kvittningsåret uppfyller kraven ovan.

Förluster som uppkommit före den 7 december 2001

Om den fållade kapitalförlusten har uppkommit före den 7 december 2001 eller, om det handlar om en uppskjuten koncernintern förlust enligt 25 kap. 10 § IL där avdragsrätten har utlösts före detta datum, så får förlusten bara dras av mot samma bolags kapitalvinster på delägarrätter. En sådan förlust får alltså inte kvittas mot andra koncernbolags kapitalvinster på delägarrätter (övergångsbestämmelserna punkt 3 till SFS 2002:540).

Förluster på näringsbetingade aktier som uppkommit mellan den 7 december 2001 och den 30 juni 2003

Före den 7 december 2001 fick förluster på näringsbetingade andelar dras av mot aktiebolagets rörelsevinst. För förluster som uppkommit mellan den 7 december 2001 och den 30 november 2002 gäller att bolaget kunde välja att dra av en förlust på näringsbetingade andelar direkt mot rörelseresultatet, eller lägga förlusten i fållan. Om förlusten uppkommit mellan den 1 december 2002 och den 30 juni 2003 får den bara kvittas mot vinster på delägarrätter. I samtliga fall gäller att förlusten bara får dras av om den är verklig. Med verklig förlust menas bl. a. att den inte får vara påverkad av koncernbidrag, skattefria utdelningar eller underprisöverlåtelser. Läs mer om de äldre bestämmelserna och övergångsbestämmelserna i Handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering del 3 (SKV 336), avsnitt 22.7.

Förluster som uppkommit i handelsbolag

Om aktiebolaget är delägare i ett handelsbolag och det i handelsbolaget finns kapitalförluster gäller särskilda regler, se Aktier och andelar som innehas av handelsbolag.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2013 ref. 52 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Övergångsbestämmelserna punkt 3 till SFS 2002:540 [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering del 3 (SKV 336) [1]