OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Beskattning av mottagen ersättning

De särskilda bestämmelser som ska tillämpas vid beskattning av delägarna vid en partiell fission framgår av 38 a kap. 23 § IL. Av 38 a kap. 6 § IL framgår indirekt att bestämmelserna i 23 § ska tillämpas även om villkoren för undantag från omedelbar beskattning i 38 a kap. 7 – 9 §§ IL inte är uppfyllda.

Den ersättning som en delägare i det överlåtande företaget får i samband med en partiell fission betraktas som utdelning från det överlåtande företaget (24 kap. 7 § och 42 kap. 16 b § IL). Ersättningen kan bestå av andelar i det övertagande företaget, pengar eller båda delarna.

Ersättning i form av andelar

Ersättning i form av andelar i det övertagande företaget ska inte tas upp om andelarna i det överlåtande företaget utgör kapitaltillgångar eller tillgångar som beskattas i inkomstslaget kapital hos andelsägaren (24 kap 7 § andra stycket och 42 kap. 16 b § IL). Det finns likheter med hur utdelning behandlas vid en s.k. lex Asea-utdelning (42 kap. 16 § IL) eftersom de reglerna varit en förebild när bestämmelserna om ersättning vid partiell fission utformades (prop. 2006/07:2 s. 69 - 71). Vid en partiell fission kan dock andelarna i det överlåtande företaget vara onoterade till skillnad mot vad som krävs vid en lex Asea-utdelning.

Om andelarna i det överlåtande företaget är lagertillgångar hos andelsägaren, ska utdelningen i form av andelar inte tas upp till ett högre belopp än vad utdelningen medför i nedskrivning av andelsägarens andelar i det överlåtande företaget (24 kap 7 § tredje stycket IL).

Om reglerna om undantag från omedelbar beskattning vid partiell fission i 42 kap. 16 b § IL är tillämpliga ska bestämmelserna om utdelning av andelar i dotterbolag – lex Asea – inte tillämpas (42 kap. 16 § fjärde stycket och 24 kap 5 § IL).

Ersättning i pengar

Ersättning i pengar ska tas upp och behandlas som vanlig utdelning från det överlåtande företaget. Det följer av att bara ersättning i form av andelar är undantagen från beskattning (24 kap. 7 § andra stycket och 42 kap. 16 b § IL).

Beräkna anskaffningsvärdet på mottagna andelar

Anskaffningsvärdet på mottagna andelar beräknas till så stor del av anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande företaget som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför för dessa andelar (17 kap. 7 a § och 48 kap. 18 a § IL). Av förarbetena framgår att den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför, vilken ska ligga till grund för uppdelningen, avser förändringen på grund av hela värdeförändringen inklusive eventuell kontant ersättning (prop. 2006/07:2 s. 120).

Turordning vid avyttring

Om en delägare i det överlåtande företaget äger andelar i det övertagande företaget, av samma slag och sort som de andelar som mottagits i samband med den partiella fissionen, gäller följande turordning när man avyttrar andelar i det övertagande företaget (48 kap. 18 b § IL):

  1. Andelarna som ägts före den partiella fissionen (gamla andelar) ska anses avyttrade först.
  2. Därefter anses andelar som mottagits vid den partiella fissionen (mottagna andelar) avyttrade.
  3. Sist anses andelar som anskaffats efter den partiella fissionen (nya andelar) vara avyttrade.

Genomsnittsmetoden

För aktier av samma slag och sort ska anskaffningsvärdet beräknas enligt genomsnittsmetoden (48 kap. 7 § IL). De mottagna andelarna vid en partiell fission anses vara av samma slag och sort som andelar i det övertagande företaget som ägs sedan tidigare (48 kap. 18 c § IL) bara om det övertagande företaget är marknadsnoterat, eller om andelarna inte är kvalificerade enligt 57 kap. 7–7 b §§ IL. Se Kapitalvinstberäkning.

Beräkna anskaffningsvärdet på kvarvarande andelar hos det överlåtande företaget

Anskaffningsvärdet på andelarna i det överlåtande företaget ska minskas med så stort belopp som hänförts till anskaffningsvärde för de mottagna andelarna (17 kap. 7 a § och 48 kap. 18 a § IL). På detta sätt åstadkommer man kontinuitet i beskattningen.

Kvalificerade andelar

Om andelarna i det övertagande och det överlåtande företaget är kvalificerade enligt 57 kap. IL finns särskilda regler, se Andelsbyte och partiell fission.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet [1] [2]