OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering ska företrädas av en skatterepresentant.

Utländska försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering

Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering enligt LUFV, ska den skatterepresentant som avses i 3 § andra stycket LSTF redovisa och betala skatt enligt den lagen och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som rör sådan skatt (5 kap. 4 § första stycket SFL).

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten (5 kap. 4 § andra stycket SFL).

Ansvaret för att betala skatt ligger primärt på skatterepresentanten (prop. 2006/07:96 s. 47).

Läs mer om skatt på trafikförsäkringspremie.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1]