OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Det är det flygföretag som utför flygningen som är skattskyldigt.

Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt

Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt (5 § LSF).

Med flygföretag avses enligt 2 § 1 LSF

  1. en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor
  2. den som svarar för driften av det svenska statsflyget.

Drifttillstånd och motsvarande tillstånd för flygföretag

I svensk lagstiftning behandlas frågor om tillstånd till luftfartsverksamhet i 7 kap. luftfartslagen (2010:500).

Av luftfartslagen framgår att huvudregeln är att den som vill utföra lufttransporter mot betalning åt allmänheten ska ha ett drifttillstånd. Kravet på drifttillstånd gäller även för utländska rättssubjekt vid luftfart inom svenskt område och för svenska rättssubjekt vid luftfart utanför Sverige (jfr prop. 2017/18:1 s. 609).

Ett drifttillstånd ska vara utfärdat i Sverige. För ett utländskt flygföretag som är hemmahörande i ett annat land som är medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) eller i ett land som Sverige träffat avtal med om rätt till luftfart inom svenskt område, godtas ett drifttillstånd eller likvärdig handling som har utfärdats av det landet i enlighet med ICAO:s normer (7 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen).

Det krävs inget drifttillstånd för den som svarar för driften av det svenska statsflyget. Det är Försvarsmakten som ska svara för driften av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och högsta civila och militära ledningens resor och samordna beställningar av flygningar. Det framgår av 4 § statsflygsförordningen (jfr prop. 2017/18:1 s. 609).

En flygning har bara en enda skattskyldig

En flygning har endast en enda skattskyldig. Skattskyldigheten är knuten till den kod, den s.k. ICAO-koden, för det flygföretag som anges i färdplanen. Det innebär att ett flygföretag får ta ansvaret för flygskatt för alla sina operationer som sker från Sveriges flygplatser i eget flygplan eller genom inhyrd kapacitet. När ingen färdplan har lämnats in knyts skattskyldigheten till flygplanets registrering, d.v.s. flygplanets ägare vid tidpunkten för flygningen (jfr prop. 2017/18:1 s. 526).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2017:1200) om skatt på flygresor [1] [2]
  • Luftfartslag (2010:500) [1]
  • Statsflygsförordning (1999:1354) [1]

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1] [2] [3]

Referenser inom flygskatt