OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

En godkänd lagerhållare får i vissa fall göra avdrag för nikotinskatten i sin punktskattedeklaration.

Bruttoredovisning – avdrag görs i deklarationen

Vid redovisning av nikotinskatt tillämpas s.k. bruttoredovisning. Detta innebär att skatt ska redovisas för alla varor som skattskyldighet har inträtt för under redovisningsperioden. Den godkände lagerhållaren kan dock i vissa fall göra avdrag i deklarationen. Om avdrag medges innebär det att skatt inte behöver betalas för varorna.

Bestämmelserna om godkända lagerhållares avdrag motsvarar 32 § första stycket LTS och 40 § tredje stycket LTS. Liksom för andra skatteavdrag är det den som vill göra avdraget som ska visa att förutsättningarna för detta är uppfyllda (prop. 2017/18:187 s. 60).

Varor som har levererats till en köpare i ett annat EU-land

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har levererats till en köpare i ett annat EU-land (12 § 1 LSNP). För att avdrag ska medges ska lagerhållaren ha sålt varorna till en köpare och varorna ska fysiskt ha lämnat Sverige.

Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde (2 § LSNP). EU:s punktskatteområde framgår av förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Avdraget har sin grund i att varor som inte kommer att konsumeras i Sverige inte ska beskattas här (jfr prop. 2017/18:187 s. 46).

Exempel: en lagerhållare levererar varuprover till ett annat EU-land

En godkänd lagerhållare levererar skattepliktiga varor i form av gratis varuprover till butiker och grossister i Danmark. Skattskyldigheten inträder för lagerhållaren när denne delar ut varorna till butikerna eller grossisterna, eftersom varuproverna tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (11 § 1 b LSNP). Någon avdragsrätt uppkommer inte, eftersom lagerhållaren inte har levererat varorna till en köpare.

Exempel: en lagerhållare säljer skattepliktiga varor till en köpare i ett annat EU-land genom avhämtningsköp

En godkänd lagerhållare säljer skattepliktiga varor till en dansk kund, som hämtar varorna hos lagerhållaren i Sverige. Skattskyldigheten inträder för lagerhållaren då denne levererar varorna till köparen (11 § 1 a LSNP). Avdragsrätten uppkommer först då lagerhållaren kan visa att varorna har förts ut från Sverige.

Varor som skattskyldighet tidigare har inträtt för och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor för vilka skattskyldighet enligt LSNP tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare (12 § 2 LSNP).

Avdraget innebär att de tidigare beskattade varorna ”görs obeskattade” igen när de förvärvas av en godkänd lagerhållare från någon som inte är godkänd. Skatt kommer sedan att tas ut när skattskyldighet senare inträder för varorna (prop. 2017/18:187 s. 60).

Varor som skattskyldighet tidigare har inträtt för och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor för vilka skattskyldighet enligt LSNP tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet (12 § 3 LSNP).

Avdraget gör att dubbelbeskattning undviks när en aktör som handlar med skattepliktiga varor godkänns som lagerhållare (prop. 2017/18:187 s. 60).

Varor som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure (12 § 4 LSNP).

Varor som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har använts vid tillverkningen av andra skattepliktiga varor (12 § 5 LSNP).

Avdrag enligt denna bestämmelse kan t.ex. bli aktuellt då en lagerhållare blandar två e-vätskor med varandra. Det är då enbart vätskan som är resultat av blandningen som blir skattepliktig (prop. 2017/18:187 s. 60).

Det finns inte någon avdragsrätt för skatt på varor som en lagerhållare använder vid tillverkning av produkter som inte är skattepliktiga enligt LSNP. En lagerhållare som använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter för att exempelvis tillverka en vara som är skattepliktig enligt LTS, och som därmed inte ska beskattas enligt LSNP, kan alltså inte göra avdrag för nikotinskatten.

Exempel: Import av e-vätskor som sedan blandas till ny produkt

En lagerhållare importerar två olika e-vätskor och tillverkar en ny produkt genom att blanda dessa. När lagerhållaren blandar e-vätskorna med varandra inträder skattskyldigheten för de två vätskorna eftersom de tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (11 § 1 b LSNP). Lagerhållaren kan göra avdrag för skatten eftersom den färdigblandade e-vätskan också är skattepliktig enligt LSNP. Det blir därmed enbart e-vätskan som är resultatet av blandningen som kommer att beskattas i samband med att skattskyldigheten inträder för denna.

Varor som har exporterats till tredjeland eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har exporterats till tredjeland eller förts till en frizon för något annat ändamål än att förbrukas där (12 § 6 LSNP).

Det finns för närvarande inga frizoner i Sverige. Avdrag medges dock för skatt på varor som förts till frizoner i andra EU-länder under förutsättning att varorna inte ska förbrukas i frizonen (jfr RÅ 2008 ref. 40 som gäller motsvarande avdragsbestämmelse i LTS).

Varor som har levererats till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i andra EU-länder

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket ML, d.v.s. till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl., i den omfattning som frihet från nikotinskatt gäller i det landet (12 § 7 LSNP).

Varor som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg (12 § 8 LSNP).

För att avdragsrätt ska uppkomma ska lagerhållaren ha levererat varorna till en aktör som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg och den aktören ska ha tagit emot varorna. Mottagarens möjligheter att ta emot obeskattade varor regleras i 16 § LSNP. Med ”utländsk ort” menas destinationer utanför Sverige. Så länge varorna endast är för förbrukning ombord på fartyget eller luftfartyget finns det inget krav på att destinationen ska vara utanför EU:s punktskatteområde (jfr prop. 2017/18:187 s. 61).

Varor som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg (12 § 9 LSNP).

För att avdragsrätt ska uppkomma ska lagerhållaren ha levererat varorna till en aktör som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg och den aktören ska ha tagit emot varorna. Mottagarens möjligheter att ta emot obeskattade varor regleras i 16 § LSNP. Till skillnad från avdraget för skatt på varor som förbrukas ombord finns för detta avdrag ett krav på att resans destination ska vara i tredjeland (jfr prop. 2017/18:187 s. 61).

Varor som har sålts i en exportbutik

En godkänd lagerhållare som säljer skattepliktiga varor i en exportbutik får, utöver de avdrag som anges i 12 §, även göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till tredjeland (13 § LSNP).

Bestämmelsen motsvarar 32 § andra stycket LTS (prop. 2017/18:187 s. 61).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 40 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Referenser inom nikotinskatt